داوران

دکتر محمد هادی همایون (استاد تمام دانشگاه امام صادق(ع))

دکتر علیرضا افشانی (استاد تمام دانشگاه یزد)

دکتر مصطفی محمدی(دانشیار دانشگاه مازندران)

دکتر رضا صفری شالی(دانشیار دانشگاه خوارزمی)

دکتر محمد جواد سبحانی فر (دانشیار دانشگاه جامع  امام حسین(ع))

دکتر فاطمه فراهانی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)

دکتر حجت الله مرادی(دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))

دکتر خدایار ابراهیمی (استادیار دانشگاه افسری امام حسین(ع))

دکتر سید محمدرضا رشیدی آل هاشم ( استادیار دانشگاه افسری امام حسین(ع))

غلامرضا سلگی (عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام حسین(ع))

دکتر احمد مهربان (عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام حسین(ع))

دکتر حسن جباری(استادیار دانشگاه افسری امام حسین(ع))

دکتر مرتضی مولایی (استادیار دانشگاه افسری امام حسین(ع))

دکتر حمیده پاک مهر (استادیار دانشگاه امام رضا(ع))