اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد مهربان

مدیریت دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

a-mehrabanihuo.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد هادی همایون

معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات استاد دانشگاه امام صادق(ع)

homayoonisu.ac.ir

جانشین سردبیر

غلامرضا سلگی

علوم ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

www.civilica.com/Person-8766.html
cgoir1391chmail.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد باقر بابایی طلاتپه

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

www.civilica.com/Person-10132.html
malib937gmail.com

دکتر محمد باقر حشمت زاده

علوم اقتصادی و سیاسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375223
m-heshmasbu.ac.ir

دکتر سید محمدرضا رشیدی آل هاشم

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه افسری امام حسین(ع)

civilica.com/p/110473/
dsr.rashidigmail.com

دکتر محمد علی زکی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه افسری امام حسین(ع)

www.civilica.com/Person-8770.html
mazaki42yahoo.com

دکتر محمد جواد سبحانی فر

مدیریت دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

www.civilica.com/Person-8771.html
284040gmail.com

دکتر لطفعلی عابدی

علوم تربیتی دانشیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

ensani.ir/fa/article/author/22734
ltflibdyahoo.com

دکتر احمد غضنفری

روانشناسی عمومی دانشیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

aghazan5yahoo.com

دکتر علی فرهی

مدیریت رفتار سازمانی استاد تمام دانشگاه جامع امام حسین(ع)

civilica.com/p/184747/
farrahibuzanjanigmail.com

دکتر مصطفی ملکوتیان

حقوق و علوم سیاسی استاد تمام دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~mmalakot
mmalakotut.ac.ir

دکتر محمد هادی همایون

معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات استاد تمام دانشگاه امام صادق(ع)

isu.ac.ir/cv/182/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86?slc_lang=fa&&cv=182&mod=scv
homayoonisu.ac.ir

مدیر داخلی

محسن هادی طحان

مدیریت دانشگاه

www.civilica.com/p/98502
mht.sport69gmail.com

ویراستار ادبی

کریمی بخش

ویراستار ادبی

sihuo.ac.ir

ویراستار انگلیسی

الهه صادقی حداد

مترجم زبان انگلیسی

mihuo.ac.ir

صفحه آرا

ناهید آقا میرزایی

دانشگاه امام حسین(ع)

n.mirzaee1393gmail.com