اهداف و چشم انداز

خط مشی و اهداف نشریه:

1- تحقیق و ترویج مبانی، اصول، ارزش ها، نمادها و هنجارهای انقلاب اسلامی

2- آسیب شناسی تفکر، اندیشه ها، جریان ها و ابعاد تهدید نرم علیه انقلاب اسلامی و ارائه راهکارها

 

محورهای موضوعی نشریه:

- تولید دانش در زمینه فرهنگ انقلاب اسلامی

- نظریه پردازی فرهنگی در حوزه انقلاب اسلامی

- آسیب شناسی فرهنگی در حوزه انقلاب اسلامی

- بررسی سبک زندگی متناسب با فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی و آسیب شناسی آن

- گونه شناسی سبک زندگی دینی، ملی و انقلابی

- سبک زندگی(عقل معاش) در آیات و روایات

- آسیب شناسی وضعیت حقوق متقابل افراد در روابط اجتماعی

- آشنایی با اندیشه های بیگانه و چگونگی نفوذ آنها در انقلاب اسلامی

- راهکارهای مقابله با نفوذ اندیشه های غربی

- بررسی نقش فضای مجازی

- عرضه شیوه ها، روش ها، نوآوری ها و خلاقیت ها در زمینه های تخصصی مورد نظر

- ارتقای سطح دانش علمی در حوزه انقلاب اسلامی

- راهبرد فرهنگی در حوزه انقلاب اسلامی