دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-184 
6. منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در آموزش عالی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور

صفحه 149-184

ابوالحسن ماهرویی؛ امیر حسین محمودی؛ اصغر افتخاری؛ مهدی محمودی