دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1395 (14) 
3. بررسی نقش مساجد در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی

صفحه 77-104

احمد باصری؛ حجت الله مرادی؛ جمال یوسفی صفاپور