دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1395 (13)