دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1393 (9) 
4. تبیین مفروضات اساسی فرهنگ انقلاب اسلامی به‌عنوان منبع قدرت نرم

صفحه 77-111

مهدی بهشتی نژاد؛ حسن علی اکبری؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ حمیدرضا حاتمی