دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1393 (10) 
5. بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی

صفحه 121-146

محمد حسین حسینی؛ عطاالله رفیعی آتانی؛ عبدالرضا حسینی