دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 174-1 
1. منشور پاسداری مبتنی بر فرهنگ علوی

صفحه 27-1

عباسعلی سلمانی؛ اسماعیل خان احمدی؛ محمد جواد سبحانی فر؛ حسن یزدانی