دوره و شماره: دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1399 
6. بررسی اعتبار مدل رشد و توسعه سرمایه‌های اجتماعی در سازمان‌های دولتی

صفحه 155-179

محمد علی جوان پور؛ فرهاد امام جمعه؛ عبدالرحیم رحیمی


10. مطالعه نقش فناوری‌های ارتباطی در ساختار هویّت اجتماعی

صفحه 253-286

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ اقباله عزیزخانی؛ مهدی نظیری