دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1394 (11) 
8. هدف‌گذاری فرهنگی و مدل مطلوب فعالیت فرهنگی در دانشگاه

صفحه 261-280

حمیدرضا قائدعلی؛ مهدی عاشوری؛ رضاعلی کرمی