دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-208