دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-202 
4. سواد رسانه‌ای و شهروندان طراز تمدن نوین اسلامی

صفحه 85-115

اردشیر زابلی زاده؛ محمد قلی میناوند چال؛ فریبا برومندان


5. نقش یادمان‌های شهدا در ارتقای معنویت در جامعه

صفحه 117-152

محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ خدایار ابراهیمی؛ موسی نورا


9. واکاوی مولفه های رفتاری ایثار با رویکردی به قرآن و حدیث

صفحه 29-53

بیتا عزیزی؛ ثریا قطبی؛ حسن نجفی؛ اکبر رهنما


11. سواد رسانه ای و شهروندان طراز تمدن نوین اسلامی

صفحه 85-115

اردشیر زابلی زاده؛ محمدقلی میناوندچال؛ فریبا برومندان


12. نقش یادمانهای شهدا در ارتقای معنویت در جامعه

صفحه 117-152

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ خدایار ابراهیمی؛ موسی نورا