بررسی اثربخشی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر همدلی و سازگاری اجتماعی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان متوسطه دوم شهرستان میناب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی یزد

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر همدلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهرستان میناب با روش نیمه آزمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان میناب است که برای انتخاب نمونه،
با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، ابتدا از 100 نفر از آنان پیش آزمون به عمل آمد و پس از تصحیح پرسشنامه‌های پیش آزمون، 40 نفر (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر به عنوان گروه گواه یا کنترل) انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه 21 سؤالی همدلی مارک دیویس (1983) و پرسشنامه روانی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) 40 سؤالی که مرتبط با سازگاری اجتماعی‌اند، استفاده شد. در این پژوهش، پایایی پرسشنامه همدلی و سازگاری اجتماعی با روش آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 81/0 و 88/0 به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون باکس و تحلیل کوواریانس استفاده شد.نتایج نشان داد که آموزش امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر همدلی و سازگار اجتماعی دانش‌آموزان اثری معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficiency of Ordering to Good Affairs and Preventing from Prohibition on Empathy and Social Adjustment (Case Study: Secondary School Students in Minab City)

نویسندگان [English]

 • Abbas Zarei 1
 • Abolghasem Aasi 2
1 Ph.D student in Quran and Hadis sciences, Islamic Azad University, Yazd branch
2 : Professor in Quran and Hadis sciences, Islamic Azad University, Yazd Branch,
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the efficiency of Ordering to Good Affairs and Preventing from Prohibition on empathy and social adjustment of secondary school students in Minab city by semi-experimental method. The statistical population consists of all middle-aged male students of secondary school in the city of Minab. As the sample, through the multi-stage cluster sampling, 100 of them were pre-tested then, after the correction of the pre-test questionnaires, 40 persons were chosen (20 subjects in the experimental group and 20 others as the control group). To collect the data, the unanimity 21 questions questionnaire of Marc Davis (1983) and California Psychiatric Questionnaire of Clarke (1953) which contains 40 questions related to social adaptation has been used. In this study, the reliability of empathy and social adjustment questionnaire with Cronbach's alpha respectively, are 0.81 and 0.88. Box analysis and covariance analysis are used to analyze the data. The results show that the education of Ordering to Good Affairs and Preventing from Prohibition to the students has significant affect about the empathy and social compatibility of them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ordering to Good Affairs
 • Preventing from Prohibition
 • Empathy
 • Social Adjustment
 1. قرآن کریم
 2. نهج‌البلاغه
 3. الآمدی، عبدالواحد (1366). غررالحکم و دررالکلم. چ اول. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
 4. اسلامی، س. ح. (1375). امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر. تهران: انتشارات خرم.
 5. اسماعیلی، اکرم (1392). «اثربخشی آموزش معنویت درمانی گروهی بر سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی در بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته روان‌شناسی عمومی. پیام نور تهران.
 6. اکبری، ا. (1390). مشکلات جوانان و نوجوانان. تهران: نشر رشد و توسعه.
 7. آقاجانی، م. (1381). «بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان». پایان‌نامه کارشناسی روان‌شناسی عمومی دانشگاه الزهراء(س)
 8. برزگر بفرویی، کاظم (1394). «تأثیر آموزش همدلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر». فصلنامه علمی – پژوهشی در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. س 3. ش 9.
 9. خیاطیان، مهدی0(1394). «طراحی و اجرای کارگاه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر (از منظر قرآن و روایات) و تأثیر آن بر ارتقاء روابط اجنماعی دانش‌آموزان پسر هنرستانی یزد». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد یزد، دانشکده علوم انسانی.
 10. راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1412). المفردات فی غریب القرآن‏. بیروت: دارالعلم الشامیه.
 11. رضائی‌راد، ع. (1383). «بررسی فقهی روش‌های اجرائی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با نظر به تجارب تاریخی». مجلة دانشکدة الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه مشهد. پائیز.
 12. زارع، ف. (1391). «تأثیر آموزش همدلی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش دبستانی». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.
 13. شاملو، س. (1385). بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد. 296.
 14. طباطبایی، محمدحسین (1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن. چ 5. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسین حوزه علمیه قم.
 15. طبائیان، س. ر. (1386). «تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و بهبود روابط با همگنان در کودکان پسر مبتلا به اختلال کمبود توجه، پیش فعالی مقطع ابتدائی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان.
 16. عاطف وحید، محمدکاظم و فتح‌اللهی، پریدخت (1384). «هنجاریابی پرسشنامه روان‌شناختی کالیفرنیا». اندیشه و رفتار. س 11، ش 4،صص 371-378.
 17. قرشى، سید على‌اکبر (1377). تفسیر احسن الحدیث‏. چ اول. تهران: بنیاد بعثت‏.
 18. کامرانی، ع. (1380). «نظارت عمومی و رابطة آن با آزادی‌های عمومی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکدة حقوق دانشگاه تهران.
 19. کربلائی اسماعیلی، ح. و همکاران (1385). بررسی میزان اثربخشی مهارت‌های زندگی در تغییر نگرش نوجوانان دارای معلولیت. اصفهان: انتشارات بهزیستی.
 20. کرمی، جهانگیر؛ پیری کامرانی، مرضیه و کریمی، پروانه (1394). «تأثیر آموزش معنویت درمانی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان»، نشریه اخلاق، دوره 5، ش 1.
 21. کرمی، غ. (1384). «محبت کلید بر قراری روابط اجتماعی با دیگران». ماهنامه اصلاح و تربیت. 42. 32-12.
 22. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب (1404). الکافی. ج 2. چ 4. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 23. مطهری، مرتضی (1375). مجموعه آثار. ج 17 و20. تهران: انتشارات صدرا.
 24. مظفری، ع.؛ فضلی‌خانی، م و آقازاده، م. (1379). روابط اجتماعی. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت. ص 175.
 25. Davis, M. H. (1983a). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113-126.
 26. Davis, M. H. (1983b). Empathic concern and the Muscular Dystrophy Telethon. Personality and Social Psychology Bulletin, 9, 223-229.
 27. Ghorbani, N., P. J. Watson., Hamzavy, F. and Bart L. Weathington (2010). Self-Knowledge and Narcissism in Iranians: Relationships with Empathy and Self-Esteem. Current Psychology, 29, 2, 135-143.