تأثیر آگاهی از پیامدهای منفی مصرف کالای خارجی و ترجیح آن بر کالای داخلی در بین شهروندان ایرانی (مطالعه موردی: شهر شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه یاسوج

2 دانشیار دانشگاه یاسوج

3 استادیار دانشگاه یاسوج، دکترای جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی

چکیده

با توجه به روند روبه رشد مصرف کالاهای خارجی در ایران، هدف این پژوهش بررسی تأثیر آگاهی مصرف‌کنندگان از پیامدهای منفی مصرف کالای خارجی و ترجیح آن بر کالای داخلی در ایران است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری تحقیق، تمام سرپرستان خانوار در شهر شیراز به تعداد 916/477  نفر هستند که 384 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق برای سنجش آگاهی از پیامدهای منفی مصرف کالای خارجی، پرسشنامه پژوهشگرساخته و مبتنی بر دو بعد پیامدهای اجتماعی و پیامدهای روانی بود که با استفاده از تحلیل عاملی و ضرایب بالاتر از 75/0، تعیین اعتبار سازه­ای و با استفاده از ضریب 95/0 آلفا، تعیین پایایی شد. ابزار تحقیق برای سنجش مصرف کالای خارجی نیز یک پرسشنامه پژوهشگرساخته و مشتمل بر پنج گروه لوازم برقی، لوازم‌التحریر، پوشاک، لوازم خانگی و لوازم آرایشی و بهداشتی بود که با استفاده از  نظرات داوران، تعیین اعتبار محتوا و با استفاده از ضریب 91/0 کودر-ریچاردسون، تعیین پایایی شد. براساس یافته­های تحقیق، با استفاده از مدل معادله ساختاری، آگاهی از پیامدهای منفی مصرف کالای خارجی تأثیر معنادار و مثبت بر ترجیح کالای داخلی دارد و قادر است 6 درصد تغییرات آن را تبیین کند. نتیجه­گیری این پژوهش این است که با آموزش آگاهی از پیامدهای منفی مصرف کالاهای خارجی در ابعاد روانی و اجتماعی، می­توان مصرف فزاینده کالای خارجی را کاهش داد و از این طریق، به حلّ یکی از مسائل اجتماعی حاد جامعه ایران، کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Awareness to the Negative Consequences of Foreign Goods Consumption and its Preference on Domestic Commodities Among Iranian Aitizens

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Najibzadeh 1
  • Sirous Ahmadi 2
  • samad behashti 3
1 PhD student at Yasouj University
2 Associate Professor, Yasouj University
3 Assistant Professor, Yasouj University, PhD in Sociology, majoring in Social Issues
چکیده [English]

Regarding the growing trend of consumption of foreign goods in Iran, the aim of this study is to investigate the effect of consumer’s awareness on the negative consequences of foreign goods consumption and its preferences on domestic commodities in Iran. Its method is the survey one and the statistical population of the study are all house guardians in Shiraz, 477,916 persons which 384 of them are selected as the sample by using Cochran's formula and multi-stage sampling. The research tool for measuring the awareness of the negative consequences of external consumption of goods is a researcher-made questionnaire based on two dimensions of social outcomes and psychological outcomes. Using factor analysis and coefficients higher than 0.75, the validity of the instruments is determined. Also using the coefficient of 0.95 Alpha the reliability is determined. The research tool for measuring the consumption of foreign goods is also a researcher-made questionnaire consisting of five groups of electrical appliances, stationery, clothing, home appliances and hygienic - cosmetics. Using the opinions of the judges, content validity is determined and using the coefficient of 0.91 Kooder -Richardson, the reliability is determined. Based on the research findings, using the structural equation model, awareness on the negative consequences of foreign goods consumption has a significant and positive effect on the domestic product's preference and can account for 6% of its changes. The conclusion of this study is that, by educating the public about the negative consequences of the consumption of foreign goods in the psychological and social dimensions, it is possible to reduce the increasing consumption of foreign goods and thus help solve one of the acute social problems of the Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness
  • Negative Consequences
  • Foreign Goods
  • Citizens
  • Iran