نقش یادمان‌های شهدا در ارتقای معنویت در جامعه

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین(ع)

2 علوم تحقیقات تهران

چکیده

بشر امروزی با همه پیشرفت‌های متنوعی که داشته، در خود احساس اضطراب و تشویش می‌کند و از این اضطراب در رنج است. از سویی، یکی از دغدغه‌های عصر حاضر در جوامع بشری، کم‌رنگ شدن معنویت در صحنه زندگی فردی و اجتماعی است. هدف از این مقاله بررسی نقش یادمان‌های شهدا در ارتقای معنویت در جامعه است و از نظر نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری آن را تمام افراد مراجعه‌کننده به یادمان‌های شهدا شکل داده‌اند که به کمک نمونه‌گیری تصادفی ساده، 443 آزمودنی برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق‌ساخته است که روایی محتوایی آن با استفاده از فرم CVR و CVI لاشه از دید صاحب‌نظران و روایی سازه‌ای آن به کمک روش آماری تحلیل عاملی به تأیید رسید. با استفاده از آمار توصیفی و اکتشافی و مدل‌سازی معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار SPSS 20 و lizrel پردازش شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که متغیر یادمان شهدا در این پژوهش در مجموع توانسته است 79 درصد از رفتار متغیر بعد رفتاری معنویت، 83 درصد از رفتار متغیر بعد اعتقادی معنویت و 73 درصد از رفتار متغیر بعد اخلاقی معنویت را پیش‌بینی و یا واریانس آن‌ها را تبیین کند. همچنین برابر با آزمون فریدمن، بعد رفتاری با میانگین امتیاز 52/2 از 5 به عنوان مهم‌ترین بعد در تأثیر‌پذیری از حضور در یادمان شهدا شناسایی شد. براساس نتایج مبنی بر اثبات نقش یادمان‌های شهدا در ارتقای معنویت و ابعاد آن در جامعه، نخست، به این نتیجه می‌رسیم که با توجه با ضریب تعیین تعدیل‌شده بالای پژوهش در تأیید روابط مدل مفهومی آن و تأثیر یادمان شهدا در سه متغیر وابسته بعد اعتقادی، بعد اخلاقی و بعد رفتاری معنویت، ادبیات پژوهش به درستی انتخاب شده است. لذا به منظور استفاده از این فضای معنوی برای پرکردن اوقات فراغت جامعه و دوری از برنامه‌های غفلت‌زا و ‌را، باید بکوشیم با تقویت برنامه‌های مذهبی در یادمان‌های شهدا و تأمین منابع مادی و معنوی آن، فضای عمومی جامعه را از معنویت و عطر حضور شهدا آکنده کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Martyrs' Memorials in Promoting Spirituality in Society

چکیده [English]

Today's man, with all the various advances that he has, feels anxious and suffers from it. On the one hand, one of the concerns of the present age in human societies is the diminished spirituality in the individual and social life scene. The purpose of this article is to investigate the role of martyrs' memorials in promoting spirituality in society. It is a practical one and has been conducted through a survey method. The statistical population of this study is all those who referred to martyrs' memorials which by simple random sampling, 443 subjects were selected as the sample. The data gathering tool is a researcher-made questionnaire which its content validity has been confirmed by using CVR and CVI through the viewpoints of the experts and its instrument validity using the statistical analysis of factor analysis. Using descriptive and exploratory statistics and structural equation modeling were processed by SPSS 20 and Lizrel software. The findings of the research show that the martyrs’ memorials variation in this study has been able to predict 79% of the behavioral dimension of spiritual behavior, 83% of the behavior of the spiritual beliefs variable and 73% of the ethical dimension of spirituality. Also, according to Friedman test, behavioral dimension with an average score 2.52 of 5 has been identified as the most important dimension in influencing the participated and presented at the martyrs' memorial. Based on the results of the findings on the role of martyrs' memorials in promoting spirituality and its dimensions in society, we can conclude that considering the modified coefficient of the research in confirming its conceptual model relationship and the effect of the memorial of the martyrs on the three dependent variables: beliefs, Ethical and spiritual behavior dimensions, the research literature has been properly selected. Therefore, in order to use this spiritual atmosphere to fill society's leisure time and avoid neglecting programs, we must strive to strengthen the religious programs in the martyrs' memorials and provide them with material and spiritual resources, to fill the public space of the society with spirituality and perfume of the present of martyrs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martyrs' Memorial
  • Spirituality
  • Belief Dimension of Spirituality
  • Ethical Dimension of Spirituality
  • Behavioral Dimension of Spirituality