رابطه بین استفاده از برنامه‌های ماهواره و هویت فرهنگی جوانان (مورد مطالعه: جوانان شهرستان شوش)

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه استفاده از رسانه ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان شهر شوش می­باشد. به لحاظ نظری، برای بررسی این رابطه از دیدگاه‌های تلفیقی صاحب‌نظران جهانی شدن در حوزه ارتباطات و نیز نظریه‌پردازان وابسته به صنایع فرهنگی، و نظریه جامعه اطلاعاتی در خصوص پیامد این رسانه‌ها استفاده شده است. روش پژوهش، پیمایشی بوده و برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام جوانان 16 تا 35 سال شهر شوش است که از میان آنها 384 نفر براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار spss صورت گرفت. نتایج نشان دادند بین استفاده از برنامه‌های ماهواره و چگونگی گذران اوقات فراغت، عدم پایبندی به زبان بومی و سبک ازدواج غیر سنتی رابطه‌ای معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیونی حاکی از آن است که بین استفاده از ماهواره با هویت فرهنگی بومی جوانان رابطه معناداری وجود دارد که به نوبه خود نشانگر تغییر رفتار جوانان به سمت الگوهای جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Using Satellite Programs and Cultural Identity of Youth (Case Study: Youth in Shush City)

چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the relationship between the use of satellite media on the cultural identity of young people in the city of Shush. Theoretically, in order to examine this relationship, the views of globalization in the field of communication, the views of cultural-affiliated theorists and the theory of society information about the outcomes of these media have been used. The research method is survey and Pearson correlation test has been used to investigate the hypotheses. A questionnaire has been used to collect data. The statistical population of the study consisted of all youths aged 16 to 35 in Shush city which 384 persons were selected according to Cochran formula. Data analysis has been done using spss software. The results showed a significant and positive correlation between use of satellite programs and how to spend leisure time, lack of adherence to native language and non-traditional marriage style. Also, the results of the regression model indicate that there is a significant relationship between the use of satellites with the native cultural identity that in turn, indicates a change in the behavior of young people towards the new patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Cultural Identity
  • Satellite
  • Globalization
  • Youth of Shush City
19. Amber, Haque (2005). Preserring cultual ldentity in the challenges to themirati you the pepartm ent of psychology , uae university# 20. Atton, Chris (2001). Alternative Media, London: Sage Publications.# 21. Barker, Chris (2002). Television, Globalization and CulturaLIdentities, London: Open University Press.# 22. Barker, Chris (2002). Television, Globalization and Cultura LIdentities, London: Open University Press.# 23. Cappella, N. (2002). "Cynicism and Social Trust in the New Media" EnvironmentJournal of Communication, Vol. 52, No. 1,# 24. castells, m (1997). The power of ldentityrol. It of the in formationAge. Economy , society and calturoyford black well.# 25. Daphne, Jameson (2007). "Reconceptualizing Cultural Identity and Its Role In Intercultural Business Communication", The Journal of Business Communication.# 26. Davis, S. S. and Davis, D. A. (1989). Adolescence in a Moroccan town: Making social.# 27. Deflor, M.. and Rokeach S, B. (1982). "Theories ofmass communication", Longman. U. S. A.# 28. Dinesh, Bhugra and et al. (1999). "Cultural Identity and Its Measurement: A Questionnaire for Asians", International Review of Psychiatry11, 2/3.# 29. Dowing, yohn and et al. (1995). "Questioning the media", 2hd edition. sage publication.# 30. Dumazdier, Juffer (1979). "Leisure Encyclopedia", New York and London: Collier.# 31. Jacobson, B. (1998). "The social psyehology of thecreation of a sportsfa identity, A the oretical Review of the literature identity theory and social identity theory", university of Connecticut.# 32. Kluver, R. (2002). Globalization, informatization and intercultural communication, Oklahoma city university.# 33. Mcquail, D. (1994). Media Performance: Mass Communication and the Public Interest. London: SAGE Publications.# 34. New Brunswick: Rutgers University Press.# 35. Pawanteh, Latiffah (2006). Insearch of calturalre sewbia nces: the cones quences of media consumption a mony young aduits in malaysiu.# 36. Ritzer George (1988). "Contempor ary sociological", theory ,new yourk, - mcruw hill publishing company.# 37. Tomlinson, J. (1999). Globlalization and culture dentity cambiridge: politypress.#