بررسی دیدگاه تربیتی شهدای جنگ تحمیلی استان کرمانشاه به استناد وصیت‌نامه آنها

نویسندگان

دانشگاه ملایر

چکیده

وصیت‌نامه شهدا، متفاوت با مفهوم معمول وصیت‌نامه، آرمان‌ها، عقاید و همچنین توقعات نویسنده از جامعه و نسل آینده را با خود به همراه دارد. شهدا آنچه باید باشد را در مقابل آنچه هست، طلب دارند. به همین دلیل، در آثار مکتوب آنان، نقشه راه در ابعاد مختلف مطرح است. تربیت نیز به عنوان یکی از ابعاد رشد و بالندگی انسان در وصیت‌نامه شهدا نمود قابل تأملی دارد. استخراج دیدگاه تربیتی شهدا به نوعی هم اَدای دَین است و هم برای روشن کردن دغدغه‌های تربیتی آنان و کاربرد آن به عنوان بخشی از برنامه درسی، ضرورت دارد. مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی از نوع اسنادی و به شیوه تحلیل محتوا عمقی، در جهت تحلیل وصیت‌نامه‌های شهدای استان کرمانشاه با هدف دستیابی به دیدگاه تربیتی آنان نوشته شده است. برای واکاوی این دیدگاه، دو مسیر دنبال شده است: نخست، آگاهی از نظرات تربیتی شهدا که به صورت صریح بیان شده است؛ دوم، آشنایی با شخصیت تربیت‌یافته شهدا که با استناد بر اظهارنظرها، توصیه‌ها و شرح کارهای انجام‌شده آنها در متن وصیت‌نامه میّسر است. هر موضوع تربیتی در وصیت‌نامه یک گزاره محسوب می‌شود و جان کلام هر گزاره نیز یک کلیدگزاره، و از مجموع کلیدگزاره‌ها برای هر پرسش، یک کدنامه معکوس به‌دست ‌آمده است. یافته‌ها، حاکی از این است که دیدگاه تربیتی شهدا بسیار نزدیک به آموزه‌های تربیتی اسلام و هدفمند است. به طور کلی، در تبیین دیدگاه تربیتی شهدا موارد مستخرج از وصیت‌نامه‌ها مطابق با تربیت اسلامی، مفاهیم لازم را برای نتیجه‌گیری و تفسیر فراهم کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of the Educational View of the Imposed War Martyrs of Kermanshah Province based on their will (testament)

چکیده [English]

The wills of the martyrs are different from the usual concept of wills. They contain aspirations, beliefs, as well as the expectations of the writers from the community and the future generation. Martyrs demand what should be in front of what it is. For this reason, in their written works, the road map is mentioned in various dimensions. Education as one of the dimensions of human growth and prosperity is clearly visible in the wills of the martyrs. The extraction of the martyr's educational outlook is somehow a matter of religion and also, it is necessary to clarify their educational concerns and their use as part of the curriculum. The present paper is written based on documentary research and deep content analysis in order to analyze the wills of the martyrs of Kermanshah province with the aim of achieving their educational outlook. To examine this view, two paths have been followed: First, awareness of the educated views of the martyrs that is explicitly expressed; second, familiarity with the educated personality of the martyrs which is possibly based on the comments, recommendations and descriptions of their work in the text of wills. Every educational issue in the will is known as a proposition and the soul of every proposition is also a key factor and a reverse code is derived from a number of key factors for each question. The findings suggest that the martyrs' educational outlook is very close to the educational teachings of Islam and is purposeful. In general, in defining the educational outlook of the martyrs, the provision of the wills in accordance with Islamic education has provided the necessary implications for the conclusion and interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Education
  • Martyrs Wills
  • Deep Content Analysis
  • Proposition
  • Key Factor
  • Reverse Coding