بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان توجه به آموزه‌های انقلاب اسلامی در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی صورت گرفت. روش مطالعه، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و جامعه آماری شامل تمام کتب پایه اول تا ششم دوره ابتدایی بود که برای نمونه، کتاب‌های فارسی بخوانیم، هدیه‌های آسمان و مطالعات اجتماعی پایه‌های اول تا ششم به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس براساس نظرات شهید مطهری چهار مقوله عدالت اجتماعی، استقلال، آزادی و معنویت اسلامی به عنوان ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی شناسایی و چک‌لیست محقق‌ساخته‌ای با نُه زیرمقوله و پنجاه مفهوم کلی طراحی شد. نتایج تحلیل محتوا نشان داد صرفاً در کتب فارسی پایه اول، هدیه‌های آسمان پایه پنجم و مطالعات اجتماعی پایه چهارم مقوله‌های شناسایی‌شده مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه، از 170 مفهوم شناسایی‌شده در این زمینه، بیشترین مفاهیم مربوط به مقوله معنویت اسلامی (95 مفهوم) و سپس مقوله استقلال (66 مفهوم) بود. در حالی که مفاهیم مرتبط با مقوله آزادی (4 مفهوم) و عدالت اجتماعی (5 مفهوم) اندک بود. با عنایت به یافته‌های حاصل، توجه به آموزه‌های انقلاب اسلامی در سازماندهی محتوای کتب درسی دوره ابتدایی به طراحان و مؤلفان این کتب توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey and analysis of the content of textbooks in the primary school (elementary period) in respect to the teachings of the Islamic Revolution of Iran in terms of the views of Martyr Motahhari in the book on the Islamic Revolution

چکیده [English]

     The purpose of this study was to investigate analysis the amount of attention paid to the teachings of the Islamic Revolution in the content of primary school textbooks. The method of study is descriptive and a content analysis. The statistical population included all the books from the first to the sixth grade of the elementary period. For example, books: Let's Read Persian, Heaven Gifts and Social Studies from the first to sixth grades were selected purposefully. Then, according to Martyr Motahari's views, four categories of Social Justice, Independence, Freedom and Spirituality of Islam were identified as the fundamental values ​​of the Islamic Revolution and a researcher made checklist with nine construct categories and fifty general concepts were designed. The results of content analysis showed that only in Persian book of the first grad, in Heaven Gifts book of fifth-grade and in Social Studies book of the fourth-grade the identified categories have been considered. In addition, from 170 identified concepts in this field, the most concepts related to the topic of Islamic Spirituality with (95 concepts) and then to the category of Independence with (66 concepts). While the concepts related to the category of Freedom with (4 concepts) and Social Justice with (5 concepts) were less. According to the findings, attention to the teachings of the Islamic Revolution in organizing the contents of the textbooks of the (primary school) elementary period is recommended to the designers and authors of these books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution teachings
  • Content Analysis
  • Textbooks
  • discourse making
31. Dogbey, J. K. (2010). Concepts of variable in middle-grades marhematics textbooks during four ears of mathematics education in the United states. Graduate school Theses and Dissertations. http://scholarcommons. usf.edu/etd/1615.# 32. Eisner, E. (2002). The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School Programs, 3rd edn, Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.# 33. Marsh, Colin J. (2009). Key Concepts for Understanding Curriculum Teachers' Library, 4th Ed, London: Taylor & Francis Routledge.# 34. Paivarinta, T. & Munkvold, B. E. (2005). Enterprise content management: an integrated perspective on information management. 38th Hawaii international conference on system sciences. Hawaii.#