بررسی مؤلفه‌های جمعی فرهنگ ایثار و شهادت در خاطرات آزادگان دفاع مقدس به مثابه سرمایه اجتماعی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی از عناصر فرهنگ سیاسی تشیع، برخاسته از حماسه عاشورای حسینی است. این فرهنگ در کنار سایر آموزه‌های دینی نقش مهمی در رشد و تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه ما دارد. این مقاله با هدف شناخت مؤلفه‌های جمعی فرهنگ ایثار و شهادت براساس خاطرات آزادگان به مثابه سرمایه براساس روش تحقیق کیفی تحلیل اسنادی نگاشته شده و سعی شده است داده‌ها و مصادیق مربوط با استفاده از ابزار فیش­برداری از منابع مربوط به خاطرات آزادگان جمع‌آوری شود. این مقاله در پی پاسخ به این سوال‌ها بوده است که مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در رفتار با دوستان در خاطرات آزادگان دوران دفاع مقدس کدام است و اینکه چگونه این مؤلفه‌های رفتاری آزادگان در تولید و تقویت سرمایه اجتماعی مؤثر بوده است؟ یافته‌ها نشان می­دهد که فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان فرهنگ غنی مبتنی بر تعالیم تشیع به عنوان سرمایه اجتماعی مشتمل بر مؤلفه‌های رفتار جمعی مثبتی است که موجب انسجام، تقویت روحیه مشارکت و همکاری و ایجاد و رشد شبکه‌های انسانی می‌شود که مصادیق و شواهد زیادی از آن را می‌توان درباره آزادگان در سخت‌ترین شرایط در اردوگاه‌های دشمن بیان کرد. از جمله این مؤلفه‌ها که موجد سرمایه اجتماعی هستند، عبارت‌اند از: ارشاد، حسن سلوک و اخوت ایمانی از طریق رشد شاخص­های سرمایه اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of the collective components of the culture of sacrifice and martyrdom in the memoirs of prisoners of the sacred Defense as social assets

چکیده [English]

The culture of sacrifice and martyrdom as one of the elements of Shiite political culture originates from the epic of Ashura of Hosseini. This culture, along with other religious teachings, plays an important role in the growth and strengthening of social assets in our society. This paper aims to identify the collective components of the culture of self-sacrifice and martyrdom based on prisoners memories as assets based on the methodology of documentary qualitative analysis. It has been attempted to collect the data and examples related to the use of the scanning tool from the sources related to prisoners memories. This article attempts to answer these questions. What are the components of the culture of sacrifice and martyrdom in dealing with friends in the memoirs of prisoners of the Sacred Defense and how were these behavioral elements of them affected in the production and strengthening of social assets? The findings show that the culture of sacrifice and martyrdom as a rich culture based on Shi'i teachings as a social assets consists of elements of positive collective behavior that promotes coherence, reinforcement of the spirit of participation and cooperation and the creation and growth of human networks with many examples and evidences that can be mentioned about the prisoners who were in the most difficult conditions in the camps of enemy. Among these components, which are the cause of social assets, are: Guidance, Good Behavior and Brotherhood in Belief through the growth of social capital indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Components
  • Sacrifice and Martyrdom Culture
  • Social assets