الگوی برآورد اطلاعات راهبردی مبتنی بر فرهنگ اجتماعی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل، کشف و رتبه‌‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های کلان برآورد اطلاعات راهبردی فرهنگی در سطح فرهنگ اجتماعی و احصاء شاخص‌های هریک از مؤلفه‌های آن است. در این زمینه، پس از مرور ادبیات موضوع، شامل: چیستی فرهنگ اجتماعی، مدیریت راهبردی و برآورد اطلاعات فرهنگی در سطح ملی، مؤلفه‌های هر یک از ابعاد و شاخص‌های هر مؤلفه شناسایی شد.
با هدف برازش مدل اندازه گیری، ساختاری و کلی، پرسشنامه‌ای طراحی و به جامعه آماری سپرده شد. داده‌های حاصل توسط نرم‌افزار پی ال اس[1] تحلیل گردید. جامعه آماری مطالعه متشکل از: مدیران ارشد استادان دانشگاه و مسئولان عرصه فرهنگی شاغل در شورای انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد اسلامی، صدا و سیما و مدرسین دانشگاه‌های مختلف کشور همچنین فرماندهان واحدهای فرهنگی نیروهای مسلح بود که 102 نفر به صورت تمام‌شمار و هدف‌مند در تحقیق مشارکت داشته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد «فرهنگ اجتماعی» به‌عنوان یکی از ابعاد کلان برآورد اطلاعات فرهنگی در سطح ملی برازش گردیده و مؤلفه‌ها و شاخص­های منظورشده با ضریب بار عاملی مناسب دارای روایی و پایایی مطلوب در سازه فرهنگ اجتماعی ارائه‌شده است.

 

[1]- Smart PLS

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of estimating strategic intelligence based on social culture

چکیده [English]

In order to design a model, to discover and rate the macro dimensions and components to estimate the strategic cultural intelligence at the level of social culture and index the indicators of each of them. In this regard after reviewing the literature of the subject, including: What is the social culture, strategic management and the estimation of the cultural intelligence at the national level, the components of each dimension and indicators of each component were identified.
With the aim of fitting the model of measurement and the general structure, a questionnaire was designed and submitted to the population of the research. The data was analyzed by PlS software. The population of the study consisted of: senior managers, university professors, cultural officials working in the Council of the Cultural Revolution, in the Ministry of Islamic Guidance, in TV and professors from various universities of the country as well as commanders of the cultural units of the armed forces, with 102 persons through full-scale and targeted method had been done. The findings show that "social culture" as one of the major dimensions of estimating cultural information at the national level has fitted and the intentioned components and indicators with a suitable coefficient factor have good validity and reliability in structure of the social culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estimation
  • Culture
  • Social Integrity
  • Strategic Management
  • Strategic intelligence
30. Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research,18 (1): 39-50. # 31. Huber. G., (2004). The necessary nature of future firms,sage publication.# 32. Kent, Sherman (1966). Strategic Intelligence for American World Policy# 33. , Princeton: Princeton University Press. # 34. Parsons, T. and Edward Shils (1951). Toward a general theory of action. New York: Harper and Row.# 35. Watson, Bruce. W. & Others (Eds) (1990). United States Intelligence, An Encyclopedia, New York & London, Garland Publishing INC.# 36. Donald and M. K. M. (2002). Edgar Shain. 1987.# 37. Taylor E. B. (1871).# 38. Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(2), 39.#