بررسی نقش مساجد در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

مساجد از صدر اسلام تاکنون نقش مؤثری در عرصه‌های مختلف زندگی مسلمانان و به خصوص ملت ایران ایفا کرده‌اند، از این رو، در این تحقیق به بررسی نقش مساجد به عنوان یک نهاد مردمی مؤثر در ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی پرداخته شده است.
این تحقیق برمبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و برمبنای ماهیت و روش، نوعی تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام مساجد موجود در جمهوری اسلامی ایران است که در حال حاضر، بیش از 70 هزار[1] مسجد برآورد شده است که از بین مساجد موجود بیشتر نظر بر روی ارکان مساجد (بانیان و هیأت امنا، نمازگزاران و امام جماعت) فعال مانند مساجد جامع و بازار است و متخصصان مسائل اجتماعی که در حال حاضر، در دانشگاه‌های کشور و به خصوص استان تهران مشغول به تدریس و پژوهش می‌باشند. روش نمونه‌گیری هدفمند و حجم نمونه‌ این پژوهش 100 نفر بود که با استفاده از فرمول محاسبه نمونه برای جوامع محدود محاسبه شد، که از این تعداد 34 نفر از بین متخصصان مسائل اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه‌ها، 32 نفراز  نمازگزاران و 34 نفر از بین بانیان و هیأت امنای مساجد انتخاب شدند.
 
برای گردآوری داده‌های این تحقیق از هر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق پرسشنامه با ضریب پایایی آلفای کرونباخ 9/0 بود.
در تحلیل داده‌های این تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار همچنین آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و آزمون t تک گروهی استفاده شده است.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهنده اثر مستقیم مساجد بر ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی است؛ همچنین ابعاد دینی و مذهبی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی مساجد با ترویج سبک زندگی در همه ابعاد مطرح‌شده دارای سطح معنی‌داری صفر و خطای انحراف میانگین کمتر از 5/0 می‌باشد که حاکی از آن است که مساجد می‌توانند در ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی به میزان چشم‌گیری مؤثر باشند.

 

[1]- http://www. iqna.ir

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of the role of mosques in promoting lifestyle of Iranian-Islamic

چکیده [English]

Since the beginning of Islam, mosques have played an important role in the various fields of life of Muslims especially in the life of Iranian people. Therefore, this study examines the role of mosques as an effective public institution in promoting Iranian-Islamic lifestyle.
The aim of this research is an applied one and in terms of nature and method, is the survey one. The statistical population of this study includes all the mosques in the Islamic Republic of Iran, which is estimated more than 70,000 mosques. Among the mosques, we concentrated on the dignitaries of the mosques (congregation, board of trustees, worshipers and imam of them), especially on the active ones such as Comprehensive mosques and mosques at markets and on social experts who are currently teaching and studying at universities in the country, especially in Tehran province. By the purposeful sampling method in this study we chose 100 people as the sample that was calculated using the formula calculation it is used for limited communities. 34 of the sample were elected among the social and cultural experts at the universities, 32 worshipers and 34 intermediaries and the trustees of the mosques.
Both library and field methods were used to collect data for this research. Data collection tool was a questionnaire with a Cronbach's alpha coefficient of 0.9.
To analyz the data of this research, descriptive statistics including mean, variance and standard deviation, as well as inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov test and single-group t test were used.
The results of this research indicate the direct effect of mosques on the promotion of Islamic lifestyle in Iran. Religious, social, cultural, political, economic, security and military aspects of mosques are also promoted by promoting lifestyle in all dimensions with a significant level of zero and deviation error. The average is less than 0.5 which suggests that mosques can significantly contribute to the promotion of the Islamic-Iranian lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mosque
  • lifestyle
  • dignitaries of mosque
  • output of mosque