نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم‌افزایی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

گفتمان انقلاب اسلامی از دیرباز در ایده و آرمان علمای بزرگ اسلام و شیعه وجود داشته است؛ لیکن پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران فرصت بروز و ظهور پیدا کرد. هدف اصلی این پژوهش تعیین نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم‌افزایی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. لذا با توجه به همین هدف، به سؤال اصلی "نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم‌افزایی مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟" پاسخ می‌دهیم. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی پیمایشی است. را به کمک آزمون توصیفی و آمار استنباطی نظیر آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون T یک نمونه‌ای و توضیح دوجمله‌ای مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روش و ابزار گردآوری داده‌ها از طریق مراجعه به افراد صاحب‌نظر، تکمیل پرسشنامه، انجام مصاحبه، جمع‌آوری منابع مطالعاتی معتبر از کتابخانه تخصصی داعا و مراجعه به سایت‌های مرتبط با موضوع مقاله بوده است. روایی پرسشنامه از دو جنبه ظاهری و محتوا به جهت روشن و بدون ابهام بودن گویه‌ها و همچنین کفایت کمیت و کیفیت آنها توسط خبرگان، صاحب‌نظران و استادان دانشگاه تأیید شد. همچنین برای روایی سازه از فن تحلیل عاملی استفاده گردید. در این تحقیق، برای محاسبه پایایی یا هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند، ابتدا یک نمونه اولیه پیش‌آزمون گردید که میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ مقدار آلفای حاصله 5/0 محاسبه شد. نوع تحقیق براساس اهداف توسعه‌ای- کاربردی است.

جامعه آماری مرکب از: خبرگان، استادان و صاحب‌نظران حوزه امنیت ملی، فرهنگ و انقلاب اسلامی بوده است. در پایان نتایج پذیرش ولایت مطلقه فقیه، در بین سایر گفتمان‌ها بیانگر این است که این عامل بیشترین تأثیر را بر روی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Islamic Revolution's discourse in the Building up of the Soft Power of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

The discourse of the Islamic Revolution has long existed in the ideas and ideals of the great scholars of Islam and Shiite, but after the formation of the Islamic Republic of Iran, the opportunity has come for it to be appeared and manifested down. The main objective of this research is to determine the role of the Islamic Revolution's discourse in building up the soft power of the Islamic Republic of Iran. Therefore, with this aim, the main question we respond is: "What is the role of the discourse of the Islamic Revolution in building up the soft power component of the Islamic Republic of Iran?" The method of this research is descriptive-analytical survey. Using descriptive test and inferential statistics such as Friedman variance analysis test, mono sample T test and binomial explanation were analyzed. Method tool for collecting data were done by referring to the experts, completing the questionnaire, conducting interviews, collecting reliable sources from the specialized library of the NDU and referring to the sites related to the subject. The validity of the questionnaire was confirmed by two aspects of appearance and content for its clear and unambiguous terms, as well as the adequacy of their quantity and quality confirmed by experts, clear-sighted and professors of university. Factor analysis was used for construct its validity. In this study, a preliminary prototype was first used to calculate the reliability or internal coordination of the instrument that measures the various characteristics. The confidence coefficient was calculated using the Cronbach's alpha method of 0.5. The type of research based on its goals is the developmental-applied one.
The statistical population of this research consisted of: experts, professors and experts in the field of national security and in Islamic culture and revolution. In the end, the results of the acceptance of the divine rule (despotic rule) of the faghih, among other discourses, indicate that this a factor has had the most impact on the soft power of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Power
  • building up
  • Islamic Revolution
  • Discourse
  • velatefaghih