بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر در بین شهروندان شهر خلخال در سال 1394

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عامل‌های جامعه‌شناختی مرتبط با میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر در بین شهروندان شهر خلخال در سال 1394 است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام افراد 18 سال به بالای شهر خلخال می‌باشند (23635=N) که برمبنای فرمول کوکران 378 نفر به طور تصادفی- طبقه‌ای برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش نیز از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است که روایی پرسشنامه توسط 15 تن از استادان تأیید شد و پایایی آنها در آلفای کرونباخ امربه معروف و نهی از منکر با مقدار ضریب (742/0)، احساس محرومیت نسبی با مقدار ضریب (752/0)، فردگرایی با مقدار ضریب (761/0)، رضایت اجتماعی با ضریب (882/0)، اثربخشی اجتماعی با ضریب (736/0)، اعتماد اجتماعی با مقدار ضریب (820/0)، احساس ناهنجاری اجتماعی با مقدار ضریب (751/0) و تحلیل هزینه و پاداش با مقدار ضریب (770/0) محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که سن افراد تأثیری بر میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر ندارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس با مقدار F برابر (995/0) و سطح معنی‌داری (410/0) نشان می‌دهد که بین میانگین اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر گروه‌های مختلف سنی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. جنسیت بر میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر تأثیر نداشته است. نتایج آزمون مقایسه‌ای T-test باT (407/1-) و سطح معنی‌داری (160/0) و همچنین میانگین نمرات میزان اهمیت به امر به معروف و نهی از منکر دو گروه جنسی نشان می‌دهد که به لحاظ آماری بین میانگین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد، حال آن که جامعه ایران، به دلیل شالوده‌های سنتی و زیرساخت‌های فرهنگی خود، همچنان سهم بیشتری را در فراشدها و عملکردهای اجتماعی برای مردان قائل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of sociological factors related to importance of ordering for good and prohibiting the repudiated acts among the citizens in the Khalkhal city in 2012

چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the sociological factors related to the importance of ordering for good and prohibiting the repudiated acts among the citizens of Khalkhal city in 1394. The statistical population of the study consisted of all individuals of 18 years old above in Khalkhal (N = 23635) based on Cochran formula 378 subjects were selected randomly for statistical sample. A researcher-made questionnaire has been used to achieve the goals of the research. The validity of the questionnaire was confirmed by 15 faculty members and its reliability was diagnosed in Cronbach's alpha, with the coefficient of 0.742. The factors of relative deprivation feeling with coefficient ( 0.752), individuality with coefficient (761/0), social satisfaction with coefficient (0.888), social effectiveness with coefficient (0.736), social trust with coefficient (0.820), social anomalies with coefficient (0.751) and cost and reward analysis with coefficient (0.770)  were calculated. The results of the research show that the age of the people has no effect on the importance of ordering for good and prohibiting the repudiated acts. Also, the results of the analysis of variance with the value of F (0.995) and the significant level (0.410) indicate that there is no significant difference between the mean of significance of prohibiting the repudiated acts of the different age groups. Gender did not affect the importance of good and forbidding. The results of the comparative T-test with T (1.407) and the significant level (0.160), as well as the mean scores of significance of admitting good and prohibiting the repudiated acts showed that there was not a significant difference between the mean of the two groups. However, the Iranian society, because of its traditional foundations and cultural infrastructures, still contributes more to the social processes and functions for men.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : affection for famous
 • repudiation
 • c Militaryitizens of khalkhal city
 • sociological factors
 1. 1. احمدی، یعقوب و مجیدی، امیر (1392). «مؤلفه‌های اجتماعی- فرهنگی و بی‌اعتنایی اجتماعی» (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های کردستان و پیام نور). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. دوره 2. ش 3##
 2. 2. براتلو، فاطمه (1389). راهبردهای نظارت همگانی در مدیریت سیاسی در جامعه دین‌بنیان. جستارهای سیاسی معاصر. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال 1. ش 1. ##
 3. 3. براس، عیسی (1394). آثار ابن معروف و نهی از منکر. نمایه شده در سایت مرکزی www.niazemarkazi.com.##
 4. 4. تیلا، پروانه (1384). «بسط امر به معروف و نهی از منکر برای مشارکت و همبستگی ملی». فصلنامه مطالعات بسیج. ش 26. سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج. ##
 5. 5. حسینی اجداد، سیداسماعیل (1391). «امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن». دو فصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم. س 3. ش 1.##
 6. 6. حیدری، فاضل (1387). تبیین جامعه‌شناختی نظارت همگانی و ضرورت‌های اجتماعی آن در جوامع امروزی. مجموعه مقالات دومین همایش علمی- تخصصی نظارت همگانی. مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران (1888). دانشگاه تهران.##
 7. 7. دیلینی، تیم (1387). نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی. ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی. تهران: نشر نی.##
 8. 8.. سیدی، محبوبه و عربشاهی، ملیحه (1388). شناسایی نقش و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه استاد مطهری و نقش دانشگاه در ترویج و توسعه آن. همایش شهروند مسئول دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان.##
 9. 9. شارع‌پور، محمود (1380). فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن، نامه انجمن جامعه‌شناسی. س 1. ش 1.##
 10. 10. شریعتی مزینانی، سعید (1393). «جامعه بی‌تفاوت‌ها». روزنامه شهرآرا. شنبه 21 تیر. ش 1458.##
 11. 11. عباسی، نادر (1391). «امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه آن در حقوق بشر». نشریه اطلاعات.##
 12. 12. عبدی، عباس و گودرزی، محسن (1378). تحول فرهنگی در ایران. تهران: روشن.##
 13. 13. غدیری، جهان‌بخش و دیگران (1387). بررسی موانع احیا و ترویج امر به معروف و نهی از منکر. مجموعه مقالات همایش ملی نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر). دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد. ##
 14. 14. قاضی‌زاده، هورامان و کیانپور، مسعود (1394). «بررسی میزان بی‌تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان» (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان). فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. س 4. ش پیاپی 9.##
 15. 15. قربانی لاهیجی، زین‌العابدین (1379). امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و سنت. تهران: نشر الهادی.##
 16. 16. قلی‌زاده، آذر و دیگران (1390). «نقش مؤلفه‌های امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایه اجتماعی دانشجویان دختر». فصلنامه پژ‍وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. س 3. ش 6.##
 17. 17. قلی‌زاده، آذر و شریفی، سعید (1388). امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه با تأکید بر مدل کاربردی پژوهش محور. همایش ملی شهروند مسئول دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.##
 18. 18. کامیابی، سلیمان (1379). امر به معروف و نهی از منکر و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. ##
 19. 19. کلانتری، صمد و دیگران (1386). «بررسی بی‌تفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن». دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار. س 14. ش 22. ##
 20. 20. کوزر، لوئیس (1389). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.##
 21. 21. کوک، مایکل (1384). امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی. ترجمه احمد نمایی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.##
 22. 22. گیدنز، آنتونی (1387). پیامدهای مدرنیت. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز. چاپ چهارم.##
 23. 23. لک‌زایی، نجف (1385). امر به معروف و نهی از منکر: www.lakzaee.ir.##
 24. 24. محسنی تبریزی، علیرضا (1381). «آسیب‌شناسی بیگانگی اجتماعی و فرهنگی و بررسی انزوای ارزشی در دانشگاه‌های دولتی تهران». فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. ش 26. ##
 25. 25. محمدیان، مهرداد و عباسی، کاظم (1387). مطالعه جامعه‌شناختی فریضه امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه اسلام و عوامل مؤثر بر میزان گرایش شهروندان تبریزی نسبت به این فریضه الهی. مجموعه مقالات همایش ملی نظارت همگانی (امربه معروف و نهی از منکر). دانشگاه آزاداسلامی، واحد خرم‌آباد. ##
 26. 26. ممتاز، فریده (1381). انحرافات اجتماعی. تهران: شرکت سهامی انتشار.##
 27. 27. ممتاز، فریده (1383). «معرفی طبقه از دیدگاه بوردیو». فصلنامه پژوهشگاه علوم انسانی. شماره‌های 31 و 32.##
 28. 28. هادوی، مریم (1392). «اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان». مجله سلامت جامعه. دوره 7. شماره‌های 2 و 3.##
 29. 29. هلالی، فاطمه و خیاطی، فاطمه (1391). «ارائه الگوی سنجش سطوح قانون‌پذیری دانشجویان دانشگاه تهران» (با تأکید بر مدل آجیل پارسونز). فصلنامه نظم و امنیت اجتماعی. س 5. ش 1 (پیاپی 17).##
 30. 30. هولندر، ادوین پی و دیگران (1378). روان‌شناسی اجتماعی. ترجمه احمد رضوانی. تهران: آستان قدس رضوی.##