جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه باقرالعلوم

3 دانشگاه آزاد

چکیده

اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می‌گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی‌خواهانه و اسلام‌گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی، با تأکید بر اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) است. یافته‌های پژوهش متأثر از اندیشه‌های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، مؤید این امر است که جمهوریت، شکل و قالب حکومت و اسلامیت، ماهیت نظام سیاسی است، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت رابطه‌ای از نوع وفاق برقرار است. حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکلی با جمهوری‌های مرسوم تفاوتی ندارد، اما از نظر ماهیتی، متفاوت از دموکراسی و سایر نظام‌های سیاسی دنیاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Republicanism and Islamism in the Discourse of Fundamental Rights of Iran by Emphasis on the Ideas (viewpoints) of Imam Khomeini (RA)

چکیده [English]

The first principle of the constitution has announced the government of Iran as the Islamic Republic that has been formed of two components of "republic" and "Islamic". Basis and foundation of such a system return to creativity and ideas of the great leader of the Islamic Revolution Iran, Imam Khomeini. After flourishing struggles of Iranian people for freedom and Islamism, the type of political system was proposed by him as the Islamic Republic, neither adding one more word nor subtracting it, was approved by the public in the twelfth of Farvardin1358 (Persian date). The main purpose of this article is to analyze the nature of the Islamic Republic of Iran and the conjunction of two elements of republicanism and Islamism in the discourse of fundamental rights, with an emphasis on the ideas of Imam Khomeini (R.A). The findings influenced by the ideas of Imam Khomeini and the constitution, confirms the fact that republicanism is the form of government and Islamism which is the nature of the political system. So it established a consensus relationship between concepts of republican and Islamic. There is no different in Islamic Republic of Iran in terms of form with the conventional democracy republics, but it completely varies in terms of nature with the other political systems in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini (RA)
  • The Republicanism
  • Islamism
  • Islamic Republic
  • Fundamental Rights
  • Constitution
44. Christiana, Thomas (2003). Philosophy and Democracy, Oxford: Oxford University Press. 45. Dahl, Robert A (2000). Democracy, USA: Yale University Press. 46. Emerson, Thomas and Huber, David (1992). Political and Civil Rights in the United State, New York: Dennis Press. 47. Elklit, Jorgen and Svehsson, Palle (1997). "What makes Election Free and Fair?", Journal of Democracy, 2.3. 48. Garner (2004). Black’s Law Dictionary, USA: Thomson Press. 49. Mainwaring, Scott and Welna, Christopher(2003), Democratic Accountability in Latin America, (Oxford: Oxford University Press. 50. Pickles, Dorothy (1971). Democracy, Britain: University Paper Back Edition. 51. Sartori, Giovanni (1962). Democratic Theory, Detroit: Waynestat University Press. 52. Tamanaha, Brian Z. (2004). On the Rule of Law, Cambridge: Cambridge University Press.