فرهنگ جهاد و شهادت در زبان استعاری شاعر انقلاب اسلامی، حسین اسرافیلی

نویسنده

دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

امروزه ادبیات در کنار فیلم، موسیقی، ماهواره، نقاشی و مانند آن، یکی از رسانه‌های مؤثر برای انتقال اندیشه و فرهنگ است. از دیرباز با توجه به زمان و شرایط، همواره از جلوه‌های مختلف ادبی استفاده شده است. در کشورهای اروپایی و غرب، به‌خصوص بعد از رنسانس، از ادبیات داستانی به‌ویژه رمان پررنگ‌تر از جنبه‌های دیگر ادبی برای القای جهان‌بینی موردنظرشان به سایر کشورهای دنیا بهره‌برداری می‌شود، اما در ایران با توجه به پیشینه و شرایط تاریخی، اجتماعی، دینی و فرهنگی و نیز ذوق و قریحۀ ایرانیان، همواره شعر بیشتر از سایر هنرها مورد توجه بوده است. یکی از شاعران معاصر که برای بیان و انتقال فرهنگ، اندیشه و عقاید خود به مخاطبان، از زبان استعاره استفاده کرده، حسین اسرافیلی است. استعاره از رساترین و هنری‌ترین شیوۀ بیان در شعر است که از گذشته مورد توجه شاعران بوده است. این جستار بر آن است تا به این فرضیه جواب دهد که آیا زبان استعاری می‌تواند در خدمت یک فرهنگ و آرمان باشد یا نه؟ اگر این‌گونه است، آیا اسرافیلی توانسته است زبان استعاره را در خدمت فرهنگ جهاد و شهادت به کار گیرد؟ با مطالعه مجموعه اشعار اسرافیلی و استخراج استعاره‌های به کاررفته در آثار وی، ابتدا استعاره‌ها را از نظر ساختار مصرّحه و مکنیّه طبقه‌بندی کرده، سپس آنها را از دو منظر معنا و مفهوم و نیز زیباشناختی و هنری بررسی کردیم. برای تحلیل موضوعی استعاره‌های اشعار او از نمودار آماری بهره بردیم و نتیجه گرفتیم که هم از نظر هنری و هم از نظر معنا و مفهوم، بیش از 90 درصد استعاره‌های شعر وی در خدمت فرهنگ ایثار و شهادت است و از این نظر، یکی از موفق‌ترین شاعران در عرصۀ ادبیات پایداری و شعر متعهد به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture of Jihad and Martyrdom in Metaphoric Language in Poet of Islamic Revolution (Studying the Poets of Hussein Esrafyli)

چکیده [English]

Nowadays, literature, along with movies, music, satellite TV, painting and the like, is one of the influential media to convey the thought and the culture. For a long time due to the time and circumstances, different effects of literary are always used. In European countries and the West, especially after the Renaissance, from the literary fiction, especially novels are notably used to induct their own ideology which is intended to exploit other countries, but in Iran, according to Iranian history and historical, social, religious and cultural circumstances, inborn disposition and taste, poetry has always been attended more than the other aspects of arts. One of the contemporary poets who has used the language of metaphor to express and transfer of his culture, ideas and opinions to the audience, is Hussein Esrafyli. The metaphoric language is the loudest and the most artistic method of explanation in poetry that attracted the attention of poets from the past. This paper tries to answer whether a metaphorical language can serve to the culture and to an Ideal or not? If it is so, could the metaphors of Esrafyli in his poets be served to the culture of Jihad and martyrdom? By studying the poems of him and exploiting the metaphors which he has used in his works, at first the metaphors have been structurally classified in two categories of opened and coverage, then they have been examined from the perspective of meaning and also aesthetic and artistic. To analyze the metaphors of his poets,we used the statistical graph it shows that more than 90 percent of his Poet Metaphors is in the service of the culture of Jihad and martyrdom, both from the artistic, semantic and meaning angles. So, he is considered as one of the most successful poets in the field of resistance literature and allegiance poetry. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • Hussein Esrafyli
  • The Culture of Jihad and Martyrdom
  • Media
  • Literature