شناسایی و تبیین نقطه اهرمی فرهنگی در مدیریت یادمان‌های دفاع مقدس

نویسندگان

1 دانشگاه جامع

2 دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشگاه علامه طابطبایی

چکیده

راهیان نور یک نوآوری موفق از جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در موضوع گردشگری است که توانسته با بهره‌گیری از فرهنگ ایثار و شهادت، تأثیر بسزایی در فرهنگ عمومی و نسل جوان کشور بگذارد. در این میان، یادمان‌های راهیان نور هماکنون به عنوان یک مجموعه فرهنگی، نقش حلقه اتصال زنجیره فعالیت‌های فرهنگی را در راستای تأثیرگذاری بر روی مخاطبان راهیان نور ایفا می‌کند. هدف این پژوهش، شناسایی موقعیتی (نقطه اهرمی) است که تغییرات کوچک در مدیریت فرهنگی یادمان، آثار فرهنگی بزرگی را در مخاطبان می‌گذارد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، در سه گام با بهره‌گیری از تحلیل محتوای کمی، تکنیک خط داستان و تجزیه و تحلیل مضمون، یافته‌های تحقیق استخراج و سامان یافت. داده‌های تحقیق در گام اول و دوم به صورت مصاحبه‌هایی نیمه‌ساختاریافته با 70 نفر و در گام سوم با 27 نفر از خبرگان و دست‌اندرکاران راهیان نور گردآوری شده‌اند. نتیجه پژوهش حاضر نشان می‌دهد «فضاسازی در یادمان‌های دفاع مقدس» نقطه اهرمی فرهنگی در مدیریت یادمان‌ها است که با یادآوری دوران دفاع مقدس و القای معانی و محتوا به صورت ناخودآگاه (ادراک غیرمستقیم) از طریق ارتباط با محیط یادمان بیشترین اثر را بر زائران دارد. فضاسازی در یادمان های دفاع مقدس دربردارنده ابعاد اساسی شامل: گویاسازی (بازسازی و حفظ آثار دفاع مقدس)؛ طراحی و ایجاد؛ نشانه‌گذاری و 4- پویایی یادمان (زنده بودن) است که باید در سیاست‌گذاری‌ها و اجرا مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Cultural Leverage Point in the Management of the Holy Defense Memorials

چکیده [English]

From the light path travelers (Rahiaan Noor) is one of the successful innovation of the Islamic Revolution Cultural Front in tourism that has a great impact on popular culture and on the country's young generation by facilitating the culture of sacrifice and martyrdom. So, the memorials of the holy defense, now, as a cultural set, plays as a link in the chain of cultural activities that influence the audience of the light path travelers (Noor Rahian). The aim of this study is to identify the position (point of leverage) that small changes in the management of cultural monuments (memorials), work big cultural traces on the audience's of these travelers. In order to achieve this goal by using quantitative content analysis, themed story line technique and contents analysis in three steps, results of the study were extracted and were organized. At the first and the second steps by semi-structured interviews with 70 people of light path travelers and at the third step by 27 experts and professionals in the light path travelers, data has been collected. Hence, this study shows that "the atmospheric environment in the monuments of Sacred Defense" is the leverage point in managing the cultural monuments that has the most effect on visitors reminding the period of holy war and instill meaning and content by unconsciously (perceived indirectly) through contacts with the environment. In Remembrance of the environmental atmosphere of Holy Defense which contains some basic dimensions such as: expressiveness (restoration and preservation of the traces of sacred defense); design and create, marking up and dynamics Memorial (alive) that must be considered in policy making and implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Light Path Travelers
  • Leverage Point
  • Holy Defense
  • War Tourism
  • Tourism
  • Islamic Management
29. Bodie, Zvi, Alex Kane and Alan J. Marcus, Investments, McGraw-Hill/Irwin (June 18, 2008). 30. Brigham, Eugene F., Fundamentals of Financial Management (1995). South-Western College Pub Michigan. 31. Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition). 32. Hatch, M. (1997). Organization theory: Modern, symbolic and postmodern. Oxford: Oxford University Press. 33. Irene Wei Kiong Tinga (2015). Noor Azlinna Binti Azizanb, Qian Long Kweha, B., The relationship between CEO Personal Characteristics and Financial Leverage Decision., World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship Upper Echelon Theory Revisited: 686-694. 34. Mulcahy, Kevin V., Cultural Policy, in Peter, Guy B., Pierre, Jon (ed.) (2006). Handbook of Public Policy, London, SAGE Publications. 35. Philip. R. (2012). “Dark Tourism and Other Death”, Annals of Tourism Research, Vol. 39, No. 3. 36. Ryan, C. (2007). The Battlefield Tourism: history, place and interpretation, UK: Elsevier. 37. Schein Edgar H. (1985). Organizatinal Culture and Leadership: A Dynamic View; Jossey- Bass Publisher. 38. Seaton, A. V. (1996). “From Thanatopsis to Thanatourism”, International Journal of Heritage Studies 2, 234. 39. Sharpley, R. & Stone, P. (2008). “Consuming Dark Tourism: A Thanatological perspective”, Annals of tourism Research, Vol. 35, pp. 574-595. 40. Smith Valene (1998). “War and Tourism, an American Ethnography”, Annals of Tourism, Vol. 25, No. 1, pp. 202 - 227. 41. Stone, P. (2006). “A Dark Tourism Spectrum”, an Interdiciplinary International Journal, Vol. 52, p. 145. 42. Tarlow, P. (2005), Dark Tourism. Novelli, M. (edited) Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases. Oxford: Elsevier Buterworth-Heinemann.