پیامدسنجی ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه «با تأکید بر دیدگاه امام علی(ع)»

نویسنده

دانشگاه امام خمینی(ره)

چکیده

فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام، به دلیل اهمیت فردی و اجتماعی آن از فروعات دین محسوب می‌شود؛ تا آنجا که ترک این واجب الهی، می‌تواند نتایج زیان‌باری در جامعه به وجود آورد. ازاین‌رو، قرآن کریم و معصومان(ع) اجرای این دستور الهی را عامل سعادت اجتماع و ترک آن را موجب تباهی آن می‌دانند، و هر یک بر اهمیت و ضرورت اجرای این فریضه الهی در جامعه اسلامی تأکید کرده و به مردم از عواقب وخیم ترک آن هشدار داده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به این سؤال است که از نظر امام علی(ع) امر به معروف و نهی از منکر چه جایگاهی در جامعه دارد و پیامدهای ترک آن در جامعه چه می‌تواند باشد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ایشان در همه دوران زندگی به‌ویژه در عصر زمام‌داری خود به طور فراوان مردم را بر ضرورت اجرای امر به معروف و نهی از منکر تشویق کرده و آنان را از ترک آن پرهیز داشته‌اند. از نظر امام علی، انجام این فریضه موجب افزایش رزق و روزی، تقویت مؤمنان و اصلاح توده مردم، ایجاد اتحاد در جامعه مسلمانان و غلبه بر دشمنان می‌شود. از نظر ایشان، امر و نهی از اوصاف خداوند است و چنان فضیلتی دارد که تمامی اعمال نیک، حتی جهاد در برابر آن مانند قطره در برابر دریاست. امام علی(ع) به مناسبت‌های گوناگون نتایج ترک این فریضه در جامعه را ترسیم کرده‌اند که برخی از آنها عبارت‌اند از: تسلط یافتن ظالمان و بَدان بر جامعه، فروپاشیدن نظام جامعه، پدید آمدن حالت بی‌اعتمادی و سهل‌انگاری در جامعه، انحراف حاکمان، عدم استجابت دعای مردم، مورد سرزنش قرار گفتن تارک امر به معروف و نهی از منکر، مورد لعن خداوند قرار گرفتن و تزلزل در پایه‌های دین. ایشان در جایی دیگر تارک امر و نهی را به مرده‌ای تشبیه کرده‌اند که در میان زندگان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Results Evaluation of Leaving the Obligation of Doing the Good and Forbidding the Evil in Society "With Emphasis on the Views of Imam Ali (AS)"

چکیده [English]

Obligation of doing the good and forbidding the evil in Islam, because of personal and social importance is known in the branches of religion,so leaving this divine duty, can lead to disastrous results in the community. For this reason, the holy Quran and the innocent Leaders have referred to these two divine duties which are the cause of the happiness of society and also leaving them is the corruption of it and have emphasized to do and have warned from leaving them. This analytic and descriptive study by using the original librarian resources seeks to answer the question that what is the place of doing the good and forbidding the evil and what is the results of leaving them in the society from the view point of Imam Ali (A.S). From His view point, performance of this duty increases the livelihood, strengthens the believers, reforms the masses, brings unity in the Muslim community and causes it to overcome against enemies. In His view, these two duties are the attributes of God and virtue so that all the good works, even Jihad is as a drop in the sea for those. He has completely cleared the bad results of leaving these two duties in society. Some of its' outcomes are: oppressors and evils dominate the society, the system of society breaks up, appears a state of distrust and apathy in society, rulers deviation, lack of acceptance for prayer of people, to be blamed one who leaves doing good and forbidding the wrong, being cursed by God and also make the foundations of the religion weak. Elsewhere, He has likened such a person to a dead one among the livings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doing the Good
  • Forbidding the Evil
  • Public Control
  • Imam Ali (as)
  • Society