بررسی رابطه بین سبک دلبستگی به خدا با تاب‌آوری در همسران شاهد استان چهارمحال و بختیاری

نویسنده

دانشگاه شهرکرد

چکیده

یکی از متغیرهای روان‌شناختی که جایگاه ویژه‌ای در روان‌شناسی دینی به خود اختصاص داده، دلبستگی به خداوند است. دلبستگی یکی از عوامل اثرگذار بر تاب‌آوری افراد است. مقاومت موفقیت‌آمیز افراد در برابر موقعیت‌های چالش‌برانگیز، مانند آنچه همسران شهدا با آن مواجه هستند، مفهوم اصلی تاب‌آوری است. در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به جایگاه شهادت و ایثار مسئله لزوم حفظ، توجه و احترام به خانواده‌های معظم شهدا و بررسی و پژوهش در مورد شرایط روان‌شناختی همسران شهدا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر
به منظور بررسی رابطه بین سبک دلبستگی به خدا با تاب‌آوری در همسران شاهد استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع روش همبستگی است. ابزار پژوهش شامل مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) و پرسش‌نامه سبک دلبستگی به خدا بک و مک دونالد (2004) بود. جامعه آماری پژوهش تمام همسران شهید استان چهارمحال و بختیاری بودند که ازدواج مجدد نکرده بودند. از بین آنها 75 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و پرسش‌نامه‌ها را تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری (612/0r =) بین تاب‌آوری با سبک دلبستگی به خدا وجود دارد (01/0 P ≤). ضرایب همبستگی ابعاد چهارگانه دلبستگی به خدا شامل: ارتباط با خدا، اعتماد، توکل و توجه به خدا با تاب‌آوری به ترتیب 26/0، 39/0، 48/0 و 51/0 است. مطابق یافته‌های تحقیق بین سبک دلبستگی به خدا با تاب‌آوری رابطه معنادار آماری وجود دارد. افرادی که دلبستگی ایمن نسبت به خدا دارند به دلیل پذیرش خداوند به عنوان تکیه‌گاه امن، احساس توانایی بیشتری در قبال مشکلات دارند، احساس حمایت بیشتری می‌کنند، نگرش معنادار و هدفمندی به زندگی دارند و ویژگی‌های روان شناختی مثبت در آنان بیشتر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Relationship between Attachment to God Style with Endurance of Martyrs' Wives in Chaharmahal and Bakhtiari Province

چکیده [English]

One of the psychological variables that is allocated to a special place in the psychology of religion is the devotion and attachment to God. Attachment is one of the influencing factors for the endurance of individuals. The successful resistance against challenging situations, such as those faced by the wives of martyrs is the main concept of endurance. With due attention to the place of martyrdom in Islamic Republic of Iran it is necessary to protect, pay attention and respect for the martyrs' families and conduct studies and different kinds of research about the psychological situation of martyrs' wives. The present study aimed to investigate the relationship between attachment to God style and endurance of martyrs' wives in Chaharmahal and Bakhtiari Province. The method of the study is the  correlation one. The tool of the study is Connor-Davidson Resilience Scale (2003) and the questioner Attachment to God style Scale of McDonald (2004). The sample of this study is all martyrs' widows who were not remarried in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Among them, 75 persons were selected conveniently and completed the questioner. To analyze the data, descriptive statistics and Pearson correlation coefficient are used. The results show that there is a significant positive correlation (612 / 0r =) between the endurance of attachment to God (01/0 P ≤). The correlation coefficients of attachment to God involve four dimensions of relationship with God, confidence, trust and respect to God with endurance tolerance, respectively: 26/0, 39/0, 48/0 and 51/0. According to the research findings, there is a significant relationship between attachment to God and endurance. People who have a secure attachment to God because of the acceptance of God as a secure backing, feel more able to counter any problems, feel more supportive, have the meaningful and targeted attitude to the life and also they have more positive psychological characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance
  • Attachment
  • Devotion to God
  • Martyrs' Wives
16. Beck, R. (2006). God As A Secure Base: Attachment To God And Theological Exploration. Journal of Psychology and Theology. La Mirada: Summer, 34, 2: 125-132. 17. Beck, R., & McDonald, A. (2004). Attachment to God: The attachment to God inventory, tests of working model correspondence, and an exploration of faith group differences. Journal of Psychology and Theology, 32, 92-103. 18. Garmezy, N. & Masten, A. S. (1991). The protective role of competence indicators in children at risk. In: E. M. Cummings, A. L. Greene, K. H. Karrakei (Eds.), Perspectives on stress and coping. (pp. 151-174). Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates. 19. Greef, A. P. & Loubser, K. (2008). Spirituality as a Resiliency Quality in Xhosa-speaking Families in South Africa. Journal of religion and health, 47, 288–301. 20. Kirkpatrick, L. A. (1994).the role of attachment in religious belief and behavior. Advances in personal relationship , 5, 239-256. 21. Kirkpatrick, L. A., & Shaver, P. R. (1992). An attachment theoretical approach to love and religious belief. Personality and Social Psychology Bulletin, 18, 266-275. 22. Mackay, R. (2003). Family Resilience and Good Child Outcomes: an Overview of the Research Literature .Social Policy Journal of New Zealand. 20, 98-118. 23. Nelson, N. (2008). Religion, Coping, and Marital Satisfaction, unpublished Honors Thesis. 24. Newton, A. T. & McIntosh, D. N. (2010). Specific religious beliefs in a cognitive appraisal model of stress and coping. International Journal for the Psychology of Religion, 20(1), 39-58. 25. Polk, L. (1997). Toward a middle-range theory of resilience. Journal of Advances in nursing science, 19(3), 1-13. 26. Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity: Protective factors and resistance to psychiatric disorder. British Journal of Psychiatry, 147, 598-611. 27. Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American psychologist, 55, 5-14. 28. Walsh, F. (2006). Strengthening Family Resilience. New York: The Guilford Press. 29. Werner, E. E., & Smith, R. S. (2001). Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience and recovery. Ithaca: Cornell University Press.