بررسی تغییرات فرهنگی ناشی از استفاده از رسانه ماهواره در حوزه ارزش‌های خانواده (مورد مطالعه: خانواده‌های شهرستان فراشبند فارس درسال 94-1393)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

2 دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدخوراسگان

چکیده

از جمله علل آسیب‌های ناشی از فناوری‌های نوین ارتباطات، مغایرت فرهنگ حاکم بر محتوای شبکه‌های ماهواره‌ای با ارزش‌های جامعه اسلامی و در نتیجه، بروز تحولات در حوزه ارزش‌های جامعه است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیرات عوامل اجتماعی و فرهنگی، سرمایه اجتماعی، میزان دینداری و تأثیر محتوای مصرف ماهواره در ارزش‌های مدرن خانوادگی (مخالف با ارزش‌های سنتی و همسو با فرهنگ غربی) بوده است. جامعه آماری شامل مردان و زنان متأهل شهر فراشبند بوده، که با استفاده از فرمول کوکران، 400 نفر از آنان، به عنوان نمونه‌های تحقیق تعیین و با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق‌ساخته بوده که پس از تأیید اعتبار آن، اجرای آزمایشی و اطمینان از پایایی آن، روی نمونه‌های تحقیق اجرا شد. از نرم‌افزارهای spss و amos برای تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک گرفته شد. نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل موجود در مدل معادله ساختاری در مجموع، 39/0 درصد از واریانس متغیر ارزش­های مدرن خانواده را تبیین می­کنند؛ این مقدار دارای تفاوت معنادار با مقدار صفر است. اثر همه متغیرهای مستقل به جز متغیر مشارکت رسمی بر ارزش­های مدرن خانواده دارای تفاوت معنادار با مقدار صفر است (05/0 ≥P. Value ). در بین متغیرهایی که اثر معنادار در ارزش­های مدرن خانواده دارند، اثر متغیر دینداری معکوس (عدم تقویت ارزش­های مدرن خانواده) و اثر سایر متغیرها مستقیم (تقویت ارزش­های مدرن خانواده) است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Cultural Changes Resulting from the Use of Satellite Media in the Field of Family Values (Case Study: Families of Farashband city of Fars province in 1394-1393) Study of Cultural Changes Resulting from the Use of Satellite Media in the Field of Family Values (Case Study: Families of Farashband city of Fars province in 1394-1393)

چکیده [English]

Among the causes of injuries caused by new communication technologies, there is the inconsistence of it with the culture and the values of Islamic society over the content of satellite networks, as a result it causes the values of the community to be changed. The aim of this research is to study the effects of social and cultural factors, social capital, the effects of religiosity and the content of using the Satellite media on modern values of family (as opposed to traditional values and respectively to Western cultures). The population of the study consists of married men and women in Farashband by using Cochran formula, 400 of them, as the samples are determined and selected by multistage cluster sampling method. The data collection instrument was a questionnaire that after the confirmation of its reliability and testing its performance and reliability was conducted on the samples. Spss software and Amos were used for data analysis. The results show that the independent variables in structural equation model Overall, 39/0% of the variance explains the modern family values which is significantly different from zero. The effect of all independent variables except the official participation variable on the modern family values is significantly different from zero (05/0 ≥P. Value). Among the variables that have a significant impact on the modern family values, is the reverse effect of religiosity (lack of strengthen the modern family values) and direct effects of other variables (strengthen of the family modern values)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Family Values
  • Social Trust
  • Social Participation
  • Religious
  • Satellite Channels