تأثیرسنجی نقش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرهنگی مسلمانان انگلیس در عمق‌بخشی خارجی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامی یکی از روش‌های انتقال و عمق‌بخشی انقلاب اسلامی در بین ملل مختلف است که با توجه به گرایش مردم انگلستان به این مسئله، اهمیت این موضوع مضاعف می‌شود. بر این اساس، به‌منظور تعمیق ارتباط و اقناع در میان مردم و مسلمانان کشورها، به‌ویژه در میان مسلمانان اروپا، ناگزیر باید ارتباطی روزافزون با مراکز و نهادهای مهم مسلمانان کشور هدف برقرار شود. پژوهش حاضر با عنوان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرهنگی مسلمانان کشور انگلیس و تأثیر آن بر عمق‌بخشی جمهوری اسلامی ایران و با هدف پاسخ‌گویی به این سؤال که «مهم‌ترین ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرهنگی مسلمانان انگلیس کدامند؟» و «این قابلیت‌ها چه تأثیری بر عمق‌بخشی جمهوری اسلامی ایران دارند؟» با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با نگاه کاربردی به رشته تحریر درآمده است.

نتایج به‌دست‌آمده نشان‌ می‌دهد که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مراکز و نهادهای مهم فرهنگی مورد تحقیق، هم در وضعیت فعلی و هم در افق آینده، بیشتر از میانگین مورد قبول است و این نشان‌دهنده تعامل خوب و مثبت این ظرفیت‌ها و قابلیت‌هاست که  در وضعیت فعلی در خدمت به عمق‌بخشی جمهوری اسلامی ایران به‌کار گرفته شده‌اند و افق آینده نیز امیدوارتر از وضعیت کنونی خواهد بود. در آخر مقاله، متناسب با نتایج و یافته‌های پژوهش، سلسله پیشنهاد‌هایی در اختیار مخاطبان عام و خاص قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of the Role of Cultural Capacities and Capabilities of British Muslims in Deepening Foreign Aspects of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Bagheri
  • Asgar Safari
  • Mahdi Mohammadi
چکیده [English]

One way to propagate the culture of Islamic Revolution is to transmit and deepen the Islamic Revolution among different nations. So, due to the tendency of people in England to this issue, the importance of this topic seems to be doubled. Accordingly, in order to deepen communication and persuasion among the people and Muslim countries, especially among Muslims in Europe, increasing communication with the target countries is inevitable and also major Muslim centers and institutions should be established. This topic studies the  British Muslim cultural capacity and capabilities and its impact on deepening Islamic Republic of Iran and aims to answer the question "What are the best capacity and cultural capabilities of British Muslims?" And also "what is the effect of these capabilities to deepen Islamic Republic of Iran ". so, the research has been done by using descriptive – analysis method with an applied glance. The results show that the capacity and capabilities of research centers and cultural institutions in both the current situation and the future prospects, are higher than the average accepted and have been used in a good and positive interaction in serving the deepening of Islamic Republic of Iran in the horizon of the current situation which would be more hopeful for the future. At the end of the article, according to the results and findings of the research, there are some proposals for addressers of all classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Capacities
  • Capability
  • foreign deepening
  • British Muslims
  • Islamic Republic of Iran
17. Bates, D. G., Plog, F. (1995). Cultural Anthrology. New York: McGraw-Hill. 18. Schein, Edgar (1958). Organizational Culture & Leadership, San Francisco: Jossey-Bass. 19. http://www.flexmanager.ir/?q=article31