مردم‌سالاری دینی: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به شرایط جدید در نظام بین‌الملل و تغییر در ابزارهای قدرت، کشورها به ابزارهای قدرت جدیدی برای تأمین منافع و امنیت ملی و نیز حقانیت و تأیید کارهای خود روی آورده‌اند که جنبه سخت‌افزاری ندارند و با نام قدرت نرم شناخته می‌شوند. در این زمینه، یکی از منابع، نظام سیاسی یک کشور است که می‌تواند مهم‌ترین منبع قدرت نرم یک کشور باشد. در این زمینه، نظام مردم‌سالاری دینی در ایران منبع کلیدی قدرت نرم است. این منبع که از دیرباز به عنوان بدیل لیبرال دموکراسی غرب در جهان مطرح شد، می‌تواند در شرایط فعلی که منطقه در حال گذار به مردم‌سالاری است، الگویی برای ملت‌های مسلمان باشد و از سوی دیگر، اتهامات واردشده از طرف غرب و غرب‌گرایان به نظام جمهوری اسلامی ایران را خنثی سازد. هدف این مقاله ارائه الگویی فرهنگی- سیاسی از نظام مردم‌سالاری دینی و بررسی مؤلفه‌های نظام مردم‌سالاری دینی به عنوان قدرت نرم است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه‌ای ضمن بررسی مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی، به این سؤال پرداخته می‌شود که کارایی مردم‌سالاری دینی به عنوان مؤلفه کلیدی قدرت نرم جمهوری اسلامی چیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Democracy: the Soft Power of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Enayatollah Yazdani
  • Mohammad Javad Soltani
  • Mostafa Ghasemi
چکیده [English]

Due to the circumstances of new international system and changes in the tools of power, countries have proceeded to new tools of power for securing their national security and interests and also for confirmation of their legitimacy and their performances which are not hardware but they are known as the  software. In this context, one of the sources is the political system of a country that can be an important source of soft power of a country. In this context, the system of religious democracy in Iran is the key source of soft power. This source which has long been proposed as an alternative to the Western liberal democracy in the world can be a model for Muslim nations at this present circumstances that the region is in transition to democracy, on the other hand, it can neutralize the view of Westernist and the West's accusation to the Islamic Republic of Iran. This article provides a political-cultural model of religious democracy and studies the components of religious democracy as the soft power.  In this article we review the components of religious democracy using a descriptive and librarian method and respond the question of what is the efficiency of religious democracy as a key component of soft power in the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic
  • Legitimacy
  • Soft Power
  • Democracy
  • Religious Democracy
38. Deci,A.L. (2007) New Concepts of Soft Power, London: Guilford press. 39. www.mashreghnews.ir/fa/news/225434/d9/d8/aa (accessed on: 12/sep/2013). - 40. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1049 (accessed on:25/dec/2013). - 41. http://www.indexmundi.com/iran/oil_proved_reserves.html (accessed on: 15/dec/2013). 42. www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920327000. (accessed on: 12/sep/ 2013). 43. http://www.brookings.edu/research/reports/2008/02/weak-states-index (accessed on: 12/No/2015). 44. http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Terrorism%20Index%20Report%202014_0.pdf. 45. http://www.indexmundi.com/iran/#Economy