پیش‌بینی رضامندی زناشویی اسلامی براساس مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در دانشجویان متأهل

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رضامندی زناشویی اسلامی براساس مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در جمعیت دانشجویان متأهل انجام شد.  جامعه آماری پژوهش، تمام دانشجویان متأهل مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌ علامه طباطبایی(ره) و امام حسین(ع) بودند. از جامعه پژوهش براساس فرمول کوکران تعداد 400دانشجو(200 مرد و 200 زن) به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. دانشجویان به پرسش‌نامه رضامندی زناشویی اسلامی جدیری و جان بزرگی و پرسش‌نامه سبک زندگی اسلامی کاویانی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون چندگانه هم زمان استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که از ده مؤلفه سبک زندگی اسلامی، مؤلفه‌های اجتماعی، عبادی، خانواده، سلامت و باور سبک زندگی اسلامی (05/0> P < /span>) دارای توان پیش‌بینی‌کنندگی رضامندی زناشویی اسلامی در دانشجویان متأهل هستند و مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی57 درصد از واریانس رضامندی زناشویی اسلامی را تبیین می‌کنند. با توجه به این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی میزان رضامندی زناشویی در دانشجویان متأهل افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Islamic Marital Satisfaction Based on Islamic Lifestyle Components for Married Students

نویسندگان [English]

  • Sajjad Motahhari
  • Kayumars Farahbakhsh
  • Abdullah Soltaninejad
  • Mohammad Reza Noori
چکیده [English]

This study aims to predict marital satisfaction of married students based on Islamic lifestyle components. The population of study is all married students in undergraduate, Masters and PhD level at University of Allameh-e-Tabatabai (RA) and Imam Hussain (as). From the population-based on Cochran model using convenience sampling method a sample of 400 students (200 males and 200 females) was selected. Students responded to the Islamic Marital Satisfaction Questionnaire of Jodeiry, John Bozorgy and Kaveyani. To analyze the data, descriptive statistics and multiple regression test were used at the same time. The findings of this study demonstrated that from ten Islamic lifestyle factors, social factors, worship, family, health and Islamic life-style belief (05/0> P) have predictive power of the Islamic marital satisfaction for married students and the components of Islamic lifestyle explain 57 percent of Islamic marital satisfaction variance. According to these findings, we can conclude that by increasing the Islamic lifestyle factors, marital satisfaction for married students can be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Marital Satisfaction
  • IslamicLlifestyle
  • Family
  • Students
26. Hill, P.c., & pargament, K.I. (2003). Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality. American psychologist, 58(1). 27. Ghafouri varnoosfarani, MR., Golparvar, M., Mahdi Zadegan, I. (2009). A study of Attachment styles and religiousAttitudes as predictors of success of failure of Marital relationship. Journal of Research in Behavioural Sciences; 7(2).