بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر با هدف بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا و رویکرد آن کاربردی است. جامعه پژوهشی شامل متون مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت و نیز متن اهداف مصوب دوره متوسطه است که با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهشی، از نمونه‌گیری صرف‌نظر شده و کل جامعه آماری مورد بررسی واقع شده است. ابزارهای اندازه‌گیری، فرم فیش‌برداری و سیاهه تحلیل محتوا بوده است. داده‌های اسنادی به شیوه کیفی و داده‌های تحلیل محتوا با استفاده از شاخص‌های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ع‍م‍ده‌ت‍ری‍ن‌ ی‍اف‍ت‍ه‌های‌ پ‍ژوه‍ش‌ بیانگر آن است که: 1. چارچوب مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت پس از بررسی مدارک و مستندات مرتبط در 4 محور و 43 مؤلفه تدوین شد. 2. در م‍ج‍م‍وع‌ 38 مرتبه به مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت توجه شده که میزان فراوانی آن در اهداف اعتقادی، اخلاقی، علمی و آموزشی، فرهنگی و هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی، اقتصادی به ترتیب 7، 8، 0، 1، 8، 1، 9، 4 است.
3. در بین محورهای مورد بررسی، صفات عملی ایثار و شهادت با میزان بار اطلاعاتی 842/0 و ضریب اهمیت 711/0 بیشترین توجه را به خود اختصاص داده، این در حالی است که به محور پیامدهای فردی و اجتماعی ایثار و شهادت با میزان بار اطلاعاتی 003/0 و ضریب اهمیت 003/0 توجه بسیار کمتری شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Position of the Conceptual Model of the Culture of Sacrifice and Martyrdom and the Evaluation of the Realizing the Approved Objectives of the Islamic Republic of Iran's of Education System at High School Level

نویسندگان [English]

  • Ali Moghaddamzadeh
  • Hassan Najafi
  • Mahdi Sobhaninejhad
چکیده [English]

The research has been done with the aim of reviewing the position of the conceptual model of the culture of sacrifice and martyrdom and the evaluation of   realizing the approved objectives of the Islamic Republic of Iran's of Education   system at the high school level. Its method is descriptive containing document analysis and content analysis using an applied approach. The population of the research is all of the related contents with the culture of sacrifice and martyrdom and also the objects of the high school level and because of the research andits limitations, sampling was not used, the whole population was taken into      account in this study. Measuring devices are note taking and content analysis inventory documents  data in quality method and the data of content analysis have been examined by using the descriptive indicators in the process of Shannon entropy analysis. The major findings of this study indicate that: 1. The conceptual model of culture of sacrifice and martyrdom after reviewing relevant documents was developed in four axes and 43 components. 2. As a total, 38 references are considered the components of sacrifice and martyrdom are as below: goals of belief seven, moral eight, scientific- educational zero, cultural - artistic one, social eight, environmental one, political nine, economic four references. 3. Among the studied axes the practicable qualities of sacrifice and martyrdom with information load factor of 0/842 and with a coefficient importance 0/711 are the most considered. Whereas, for the individual and social aspects of sacrifice and martyrdom with information load factor of 0/003 and with a coefficient importance 0/003 have drawn less attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture of Sacrifice and Martyrdom
  • Approved Goals
  • Secondary COurse (High School)
  • Content Analysis
31. Eisner, E, W (2002). The educational imagination: on the desing and evaluation of school programs. New York: Macmillan. 32. Giroux, H, A (1992). The emancipation of teaching. Boston: Allyn and Bacon. 33. Midgley, C. & Anderman, E, L (2003). Differences between elementary and middle school teachers and students. Journal of Early Adolescence, Vol. 15, N. 1. 34. Niemi, H.G. & Junn, J (1993). Civic Sources and Political Knowledge of School. Seniors, Paper Presented at The Annual Meeting Of American Political Science Association, Washington, DC, September2. 35. Ryba, R (1997). Education, Democracy and Development: An International Perspective. London: Springer Science & Business Medi. 36. Tisdell, E, J (2003). Exploring Spirituality and Culture in Adult and Higher Education. San Francisco: Jossey – Bass.