بررسی عوامل زمینه‌ای و مؤثر بر جامعه‌پذیری سیاسی و تأثیر آنها بر ولایت‌پذیری

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، که به صورت کیفی و از طریق مصاحبه عمیق انجام شد، تأثیر جامعه‌پذیری بر ولایت‌پذیری افراد مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به جامعه آماری، که دانشجویان دانشگاه اصفهان هستند از روش نمونه‌گیری موردی نوعی استفاده شده است. با توجه به این نمونه‌گیری 15 نفر از افراد دین داری که در بستر دانشگاه تاحدودی فعال سیاسی نیز هستند برای مصاحبه انتخاب شدند. از مهمترین ابزار‌های در جامعه‌پذیری خانواده، آموزش و پرورش، رسانه‌های جمعی و همسالان هستند. اگر جامعه‌پذیری سیاسی از جانب این عوامل همپوشانی لازم را با یکدیگر داشته، و در راستای نظام ولایت فقیه باشد، می‌توان جامعه‌ای ولایت پذیر را ترسیم کرد؛ اما اگر این عوامل متناقض با یکدیگر و حتی متناقض با اصل نظام حرکت کنند، جامعه به سمت عدم پذیرش ولایت سوق داده می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Underlying Factors Affecting Political Socialization and its Impact on Velayatpaziri

نویسندگان [English]

  • Behnaz Fayyaz
  • Ali Rabbani Khorasgani
  • Zeynab Sha’bani
چکیده [English]

In this qualitative research, conducted through interviews, the impact of socialization on velayatpaziri(accepting the authority of the qualified Islamic jurisprudent)has been examined. The statistical population includes the students of Isfahan University and the typical case sampling method has been used to select the sample. Using this sampling method, 15 religious individuals who were also somehow involved in political activities were selected for the interview. Family, education, mass media and peers are among the most important socialization tools. If political socialization is aided by these factors, avelayatpazir community can be imagined, but if they are inconsistent with each other and even function in contradiction with the very political system, the society will deviate from velayatpaziri.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • Political Socialization
  • Velayatpaziri (Accepting the Authority of the Qualified Islamic Jurisprudent)