مشکلات و کاستیهای اثربخشی فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه

نویسندگان

چکیده

داده‌های این تحقیق با مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با بیست و یک نفر از استادان حوزوی و دانشگاهی و برگزاری چهار جلسه توفان فکری با حضور هفت نفر از فعالان دانشجویی گردآوری شد و با استفاده از تجزیه و تحلیل مضمون (تِم) عواملی که در کاهش اثربخشی فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه مؤثر بود شناسایی شد؛ این عوامل با توجه به اشتراکاتی که داشت به سه دسته (تم اصلی) "ضعف در هدف"، "ضعف در شناخت فرهنگ" و "ضعف در برنامه‌ریزی و سازماندهی" تقسیم‌بندی شد و هر کدام از این تمهای اصلی شامل تمهای فرعی است که به‌عنوان مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن معرفی شده است؛ هم‌چنین در این مقاله بر اساس یافته‌ها، راهکارهایی برای حذف این عوامل پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problems and Shortcomings in the Effectiveness of the Cultural Activities in Universities

نویسندگان [English]

  • Hamid-Reza Qaedali
  • Mehdi Ashouri
چکیده [English]

The data of the present study were collected through a semi-structured interview. Twenty-one clerical and academic professors were interviewed and four brainstorming sessions were held with the presence of seven student activists. The obtained data were analyzed using the theme analysis technique and the factors influencing the effectiveness of cultural activities at universities were identified. Considering the common features of these factors, they were categorized into three groups (main themes): ‘weakness of target’, ‘weakness in understanding culture’ and ‘weakness in planning and organization’. Each one of these main themes includes some minor themes known as its constituent components. Based on the findings, this paper also offers some guidelines for getting rid of these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Cultural Management
  • Cultural Activity
  • Effectiveness
  • University