بررسی تأثیر مراسم و مناسبتهای ملی در تقویت همبستگی و وحدت ملی با تأکید بر تربیت اجتماعی جوانان

نویسندگان

سازمان تبلیغات

چکیده

در این نوشتار، نقش و کارکرد برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی بر همبستگی اجتماعی و وحدت ملی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر نوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی است. از نظر پاسخگویان، که خبرگان و کارشناسان آشنا با موضوع هستند، بیشترین عامل اثرگذار در تقویت وحدت ملی، مذهب با میانگین 86/4 و به ترتیب هویت ملی جامعه و سرزمین مشترک برشمرده شده است. هر چند تمام عوامل در تقویت وحدت ملی به سهم خویش مؤثر است در این میان زبان با میانگین 10/4 کمترین تأثیر را در وحدت ملی به خود اختصاص داده است. هم‌چنین هرچند تأثیر عوامل شکل‌دهنده در تربیت اجتماعی از نظر صاحبنظران یکسان بیان شده بین این عوامل درک نقش (52/4) از وزن بیشتری برخوردار است، به‌عبارت دیگر آنچه در تربیت جوانان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تبیین نقش و چگونگی ایفای نقش جوانان در اجتماع است که می‌تواند تأثیر بسزایی در تربیت اجتماعی آنان داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Impact of National Ceremonies and Occasions on Reinforcing National Unity and Cohesion With an Emphasis on Social Training of the Youth

نویسندگان [English]

  • Asghar Abkhezr
  • Husain Motafaker
چکیده [English]

This paper examines the impact of national occasions and ceremonies on reinforcing social solidarity and national unity. This is an applied research work and the research method is descriptive-analytic. From the perspective of the respondents, who are experts and scholars familiar with the research topic, religion with a mean of 4.86 is the most effective factor in strengthening national unity and ‘national identity 'and ‘shared land’ are ranked next. While all the factors contribute to the strengthening of national unity, language with a mean of 4.10has the lowest impact on national unity. Also, although the experts have given equal weight to the factors shaping social training, 'understanding the role’ (4.52) has greater weight among these factors. In other words, what needs to be concentrated on in training the youth is ‘explanation of their role in society and how it is to be fulfilled’ which can greatly impact on their social training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occasions
  • Ceremonies
  • National Unity
  • National Solidarity
  • Social Training
  • the Youth