تبیین مفروضات اساسی فرهنگ انقلاب اسلامی به‌عنوان منبع قدرت نرم

نویسندگان

چکیده

مفروضات اساسی که همان باورها و عقایدند، بنیادی‌ترین و با ثبات‌ترین بخش وجودی انسان است و به‌عنوان مهمترین بُعد فرهنگ محسوب می‌شود. انقلاب اسلامی مبتنی بر این بُعد فرهنگ انقلاب اسلامی ایجاد شده و استمرار می‌یابد. این بُعد دارای جایگاه برجسته‌ای است. سؤال این است که مفروضات اساسی در فرهنگ انقلاب اسلامی دارای به‌عنوان منبع قدرت نرم برای جمهوری اسلامی کدام است؟ و دارای چه مؤلفه‌هایی است؟ فرهنگ انقلاب اسلامی به‌دلیل اینکه از یک آبشخور پاک و ذلال سرچشمه گرفته است و به‌عنوان معرفت مشترک به‌دنبال عزت و کرامت انسانی همه انسانها می‌باشد، دارای جذابیت فرهنگی خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان منبع قدرت نرم عمل نماید. اهمیت این موضوع موجب گردید تا مؤلفه‌های مفروضات اساسی فرهنگ انقلاب اسلامی از اسناد بالادستی استخراج شود. حاصل این پژوهش دستیابی به پنج مؤلفه خداباوری، موعودگرایی، ولایت‌محوری، مردم‌باوری و خودباوری است. هر پنج مؤلفه مورد تأیید نخبگان جامعه آماری به‌عنوان مهمترین منبع قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی قرارگرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Basic Assumptions of the Islamic Revolution's Culture as a Source of Soft Power

نویسندگان [English]

  • Mehdi Beheshtinezhad
  • Hassan Ali-Akbari
  • Mehdi Nazemi Ardekani
  • Hamid Reza Hatami
چکیده [English]

Basic assumptions which are identical with beliefs and ideas constitute the most fundamental and constant part of man’s existence and are considered the most important aspect of culture. The Islamic Revolution has been founded and endured on the basis of this aspect of the culture of the Islamic Revolution. This dimension of the Islamic Revolution has a prominent standing. Now, the questions are, 'What are the basic assumptions in the Islamic Revolution's culture as a source of soft power for the Islamic Republic? 'and ‘What components do they have? Since the Islamic Revolution has originated from a pure and clear source and, as a source of common wisdom, seeks dignity and magnanimity for all human beings, it will have cultural desirability and can function as a source of soft power. The importance of this issue made us extract the components of the basic assumptions of the Islamic Revolution’s culture from the main documents. These components include theism, Messianism, velayatmehvari (accepting the authority of the qualified Islamic jurisprudent), belief in the role and importance of people and self-reliance. All the five components were confirmed by the elites of the research population as the most important source of the Islamic Republic System’s soft power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Culture
  • Basic Assumptions
  • Soft Power
  • The Islamic Revolution’s Culture
  • Cultural Components