تأثیر دیپلماسی عمومی ایران در لبنان بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

سؤال اصلی پژوهش این است که دیپلماسی عمومی ایران در لبنان چه تأثیری بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران دارد. با توجه به فرضیه مبتنی بر «دیپلماسی عمومی ایران در لبنان تأثیر مستقیم بر قدرت جمهوری اسلامی ایران» دارد، هدف این مقاله ارزیابی مؤلفه‌های دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در لبنان و نیز واکاوی چالشها و آسیبها و ارائه الگویی راهبردی و عملیاتی به‌منظور بهبود دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن افزایش قدرت نرم آن است. در نهایت این پژوهش از طریق روش توصیفی- تحلیلی (پیمایشی) به این نتیجه رسید که دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در لبنان می‌تواند با توجه به اولویت ظرفیتهای ایدئولوژیکی، ارزشهای سیاسی، ارزشهای فرهنگی و رسانه‌های جمعی سیاستگذاری شده و به تبع آن از طریق تقویت دیپلماسی سازمانهای مردم نهاد، تحکیم دیپلماسی چندوجهی، سیاست دولایه و چندلایه، دیپلماسی چندجانبه‌گرا و بین منطقه‌گرایی تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Iran’s Public Diplomacy in Lebanon on the Islamic Republic of Iran's Soft Power

نویسندگان [English]

  • Majid Amirabdollahiyan
  • Mohammad Javad Sobhanifar
چکیده [English]

The main question of the present study is: What is the impact of Iran’s public diplomacy in Lebanon on the Islamic Republic of Iran's soft power? Given the hypothesis that “Iran’s public diplomacy in Lebanon has direct impact on the Islamic Republic of Iran's soft power”, the present study aims at evaluating the components of the Islamic Republic of Iran's public diplomacy in Lebanon, exploring the challenges and vulnerabilities and offering a strategic and operational model for improving the Islamic Republic of Iran's public diplomacy and consequently enhancing its soft power. Using the descriptive-analytic (survey) method, this study has concluded that given the priorities of ideological potentials, political values, cultural values and mass media, the Islamic Republic of Iran's public diplomacy in Lebanon can be planned and reinforced by underlining NGO diplomacy, multi-faceted diplomacy, bilayer and multilayer politics, multilateral diplomacy and inter-regional diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • Public Diplomacy
  • Soft Power
  • Iran’s Soft Power
  • Lebanon