ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخصهای الگوی بهره‌گیری از اینترنت در تعمیق بیداری اسلامی

نویسندگان

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

بیداری در کشورهای اسلامی از پدیده‌های نوظهوری است که انتقال اطلاعات و اخبار در شکل‌گیری و گسترش آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. یکی از ابزارها و رهیافتهای مؤثر در گردش اخبار و اطلاعات در گردش اطلاعات، بهره‌گیری از فضای مجازی یا اینترنت است. این پژوهش ضمن بررسی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخصهای این رسانه نوین درصدد است نقش آن را در تعمیق بیداری اسلامی تعیین و تبیین، و نتایج را در قالب الگویی مبتنی بر اطلاع رسانی، فضاسازی، گفتمان‌سازی و جریان‌سازی ارائه کند و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، یافته‌های مطالعاتی و اکتشافی را طی کاری پیمایشی از دیدگاه 60 نفر از خبرگان و صاحبنظران دو حوزه ارتباطات و فرهنگ اعتبارسنجی نماید و از نظر پاسخ‌دهندگان چهار بعد اصلی، دوازده مؤلفه و 35 شاخص، بهره‌گیری از اینترنت در تعمیق بیداری اسلامی را مؤثر دانسته و امکان طراحی الگو را فراهم ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions, Components and Indicators of the Pattern of Using the Internet to Deepen the Islamic Awakening

نویسندگان [English]

  • Hamid Hazeq Nikru
  • Muzaffar Namdar
چکیده [English]

Awakening in Muslim countries is an emerging phenomenon whose inception and expansion was particularly aided by information transmission and news broadcasting. One of the most effective tools of news and information circulation is the use of the cyberspace or the Internet. Examining the dimensions, components and indicators of this novel medium, the present study seeks to explore and explicate its role in deepening the Islamic Awakening and offer the obtained results within the framework of a model based on information services, discourse development and creation of the desired atmosphere. This study has been conducted through the descriptive-analytic method and its findings have been validated by 60 experts and authorities in the fields of communications and culture. From the viewpoint of the respondents, 4 major dimensions, 12 components and 35 indicators are effective in using the Internet to deepen the Islamic Awakening, which made it feasible for the researcher to design the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Islamic Awakening
  • The Internet
  • Creation of The Desired Atmosphere
  • Information Services
  • Discourse Development