بررسی تهدیدات نرم علیه ج. ا. ا. با تأکید بر تهدیدات رسانه‌ای

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله شناسایی تهدیدات نرم علیه ج. ا. ا. با تأکید بر تهدیدات نرم رسانه‌ای است. به منظور رسیدن به این هدف، این پژوهش از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شده است. 120 نفر از کارشناسان و نخبگان انتخاب شدند که تهدیدات نرم رسانه‌ای علیه ج. ا. ا. از دید آنها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد که نتایج از نظر کل پاسخگویان حاکی از ضریب آلفای کرانباخ 89% است که گویای پایایی خوب پرسشنامه است. به منظور مقایسه میزان تأثیر تهدیدات نرم رسانه‌ای علیه ج. ا. ا. در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و امنیتی و رتبه‌بندی آنها از آزمون دوجمله‌ای فریدمن استفاده شده است که نتایج نشان می‌دهد تهدیدات رسانه‌ای در حوزه سیاسی در تسلیم ناخودآگاه ملتها و تمکین آنها به خواست‌ قدرت‌های سلطه گر، در حوزه اقتصادی در چگونگی توانایی دولت در تأمین نیازها و رفاه اقتصادی مردم، در حوزه اجتماعی تصرف اراده و فکر و اندیشه ملت، در حوزه فرهنگی تشدید اختلافات داخلی و در حوزه امنیتی براندازی آرام، تدریجی، خزنده و خاموش بیشترین تأثیر را دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey on the Soft Threats to the Islamic Republic of Iran With Emphasis on Media Threats

نویسندگان [English]

  • Abolhasan Batoli
  • Mohammad Javad Sobhani Far
چکیده [English]

The aim of this article is to identify the soft threats to Islamic Republic of Iran with emphasis on media threats. In order to achieve the goal of this article, a descriptive and survey -based method was used in this article. 120 experts and elites were selected to have their views on the soft threats to the media with regard to political, economical, socio-cultural and security-based domains. Cronbach Alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. The results of the respondents show 89% Cronbach Alpha coefficient which indicates that the questionnaire has a good reliability index. Freed man two-sentence test was used to rank and compare the impact of the soft threats to media in the political, economical, socio-cultural and security-based domains. The results show that the media threats have the greatest impact on the unconscious surrender of nations, their subservient to the will of the dominant powers in the political area, , on the ability of the government in supplying the needs and providing economic prosperity for the people in the economic domain, on the possession of the nation’s will and thought in the social domain, on the intensification of internal conflicts in the cultural area, on peaceful, gradual, creeping, quiet subversion in the security-based domain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threat
  • Media
  • Media Threats
  • Soft Threats