گفتمانهای هنری در ایران پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر سینما)

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله، کشف و بررسی گفتمانهای هنری سینما بعد از وقوع انقلاب اسلامی و پاسخ به پرسش‎هایی است که درخصوص انواع و ویژگیها و عوامل ناظر بر این گفتمانها وجود دارد؛ لذا روش ترکیبی تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا با تأکید بر مطالعات کیفی به‎عنوان روش تحقیق این مقاله برگزیده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که علل تسری گفتمان انقلاب اسلامی به سینما، اسلام خواهی و بومی بودن این گفتمان از یک سو و مذهبی بودن جامعه ایران از سوی دیگر است. بر همین مبنا انقلاب اسلامی در عرصه هنر سینما به‌فراخور موقعیت باعث شکل‌گیری چهار گفتمان سینمایی شد که شناسایی و جداسازی این گفتمانها و آشکارسازی ویژگیهای هریک از آنها از یافته‌های اصلی این مقاله به‌شمار می‌رود. براساس این فرایند ازطریق چارچوب نظری گفتمان لاکلا و موفه، پس از انقلاب اسلامی گفتمانهای سینمایی چهارگانه بومی‌گرا، سیاستگرا، رسالتگرا و دفاع مقدس شکل‌ گرفت و روند حرکت آنها با مقداری افت و خیز از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون ادامه یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artistic Discourses in Iran After the Islamic Revolution (With Emphasis on the Cinema)

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Eftekhari
  • Hussein Farrokhi
چکیده [English]

The purpose of this study is to survey artistic discourses after the occurrence of the Islamic revolution and answer the question on variations, features and supervisory factors of these factors; therefore, the mixed method of discourse and content analysis with emphasis on qualitative studies has been chosen as the research methodology of this article. The results of this article indicate that the reasons for the extension of the Islamic revolution discourses to the cinema are seeking Islam, being indigenous, on one side, and being religious on the other side. Islamic revolution with regard to art of the cinema in proportion to its position has shaped 4 cinematic discourses-that is, recognizing, separating these discourses and revealing their features are the findings of this study. According to this process, the four indigenous, policy-oriented, goal-oriented and sacred defense-based discourses have been shaped through theoretical framework of Lakla and Mofeh’s discourse after the Islamic revolution, and the trend of their movement has continued from the beginning of the victory of the Islamic revolution with some fluctuations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Discourse
  • Discourse Analysis
  • Movie
  • Artistic Discourses