بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با استفاده از الگویی کارکردی مورد مطالعه مفهوم اقتصاد مقاومتی و الزامات و اهداف آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد و با استفاده از آن ابعاد فرهنگی آن تبیین می‌شود. در این تحقیق به دنبال جایگاه مفهوم با اهمیت فرهنگ در اقتصاد مقاومتی هستیم. مفهوم فرهنگ ساختاریافته به شکل اقتصاد مقاومتی نیز دارای ابعادی است که در این پژوهش معرفی و تبیین شده است. نتیجه این پژوهش حکایت دارد که فرهنگ و اقتصاد مقاومتی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و مشخص می‌شود که اهداف اقتصاد مقاومتی با ابزارهایی محقق می‌گردد که همان ابعاد فرهنگی در حوزه رفتاری اقتصاد است. در واقع فرهنگ است که می‌تواند الزامات و در نهایت اهداف اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey on the Position of Culture in Resistance Economy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hussein Husseini
  • Ataolah Rafiee Atani
  • Abdolreza Husseini
چکیده [English]

This research studies the concept of resistance economy, its goals, requirements and the clarification of cultural aspects using a functional pattern. In this research, our aim is to find the important position of culture in resistance economy. The concept of structured culture in the form of resistance economy has some angles that have been introduced and clarified in this research. The findings of this research show that culture and resistance economy are interdependent and it is determined that the goals of resistance economy are realized by means of tools which are the very cultural aspects in the domain of behaviour of economy. In fact, it is the culture that can realize the requirements and finally the goals of resistance economy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economy
  • Culture
  • Economic Culture
  • Cultural Economy