الگوی ارزشهای اسلامی- انقلابی برای نسلهای آینده انقلاب (بر مبنای دیدگاه‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری)

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی ارزشهای اسلامی – انقلابی برای ترویج این ارزشها در نسلهای آینده انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر نوع گردآوری داده‌ها توصیفی– تحلیلی است. برای گردآوری داده‌ها از دو روش مطالعه اسناد و مدارک و پرسشنامه استفاده شد. برای دستیابی به دیدگاه‌های خبرگان و صاحبنظران برای اعتباربخشی الگو از پرسشنامه محقق‌ساخته به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و استادان رشته‌های جامعه‌شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اسلامی و علوم سیاسی بوده‌اند که 30 نفر از آنان به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. به‌منظور اجماع نظر خبرگان، طی دو مرحله پرسشنامه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص میانگین و برای رتبه‌بندی اهمیت ابعاد، عوامل و شاخصهای الگو از آزمون فرید من استفاده شد. براساس نتایج الگوی ارزشهای اسلامی انقلابی دارای هفت بعد حاکمیت الهی، ظلم‌ستیزی و مبارزه با دشمن، استقلال همه جانبه، پشتیبانی از محرومین و مستضعفان، مردم‌سالاری دینی، آزادی وعدالت اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Islamic-Revolutionary Values for the Next Generations (Based on the Views of Imam Khomeini (g.s) and Supreme Leader)

نویسندگان [English]

  • Hassan Bakhtiari
  • Alireza Qasem Agha
چکیده [English]

This research has been conducted to achieve the pattern of Islamic-revolutionary values for promoting these values for future generations. It is the applied research based on descriptive-analytical data; both documents and questionnaires were used for data collection. The researcher-made questionnaire was used as an instrument for data collection in order to have an access to the viewpoints of elites and experts for validating the pattern. The statistical population consists of experts and professors in the areas of sociology, psychology, educational science, Islamic science and political science that 30 people out of them were selected for the study. The two-stage questionnaire was utilized to have the consensus of the elites. Mean and Freed man tests were used for the analysis of data and ranking the importance of aspects, pattern, indicators and components of the pattern respectively. Based on the results, the pattern of the Islamic- Revolutionary values includes 7 aspects of divine sovereignty, anti-oppression and fighting the enemy, overall independence, supporting the deprived and the poor, religious democracy, freedom and Islamic justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • Islam
  • Generation
  • Value
  • Revolution