بررسی راه‌های اثربخش کردن فرهنگ دفاع مقدس با تأکید بر نقش رسانه‌ها، دولت و پدیدآورندگان

نویسنده

چکیده

در این مقاله،که نتیجه پژوهشی میدانی است به روش دلفی در مورد راه‌های اثر بخش کردن فرهنگ دفاع مقدس، انجام شده است. برای پژوهش، دیدگاه‌های پدیدآورندگان نشرآثاردفاع مقدس به عنوان متخصصان و متفکران این عرصه، طی سه مرحله مصاحبه عمقی و به شیوه پانل به‌دست آمد و سپس با استفاده از آمار استنباطی (تحلیل عاملی و تحلیل مسیر) براساس الگوی نظری رومن یاکوبسن تحلیل شد. پژوهشگر برای شناخت عوامل پنهان و مؤثر بر آثار دفاع مقدس با استفاده از تحلیل عاملی از میان 32 متغیری که متخصصان مشخص کرده بودند به هشت عامل یا متغیر جدید دست یافت که عبارت است از: برنامه‌ریزی فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی، اجرا و چگونگی دریافت آثار، ابزارهای رسانه‌ای، نظارت دولت بر آثار، استقلال حرفه‌ای پدیدآورندگان، نظارت مردمی، ثبات در سیاستهای نهادی ناظر. در گام بعدی، پژوهشگر با ادغام ‌، گزاره‌ها و متغیرهای اظهارشده توسط متخصصان یعنی 32 متغیر براساس الگوی تحلیلی تحقیق شش متغیر جدید را ایجاد کرد. و تأثیر این متغیرها را بر متغیر خلق آثار حرفه‌ای دفاع مقدس و سپس تأثیر همه آنها را براستقبال و رضامندی مخاطبان در تحلیل مسیر مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey on Ways of Making the Culture of Sacred Defense Effective with an Emphasis on the Role of the Media, Government an Authors

نویسنده [English]

  • Omid Ali Masoodi
چکیده [English]

In this article, the study, which is the result of the field research in a Delphi way, has been conducted to find the ways on making the culture of sacred defense effective. In this study, the views of the authors which published works on sacred defense were gained through three-step interviews and panel. Then, it was analyzed using statistical inference (factor and path analyses) based on Roman and Jakobson’s theoretical pattern. The researcher got 8 new factors or variables to recognize hidden and effective factors on the sacred defense works using factor analysis of 32 variables that have been determined by specialists are followed as: cultural planning, cultural policy making, implementation and the ways of receiving works, media tools, government supervision on works, the autonomy of professional authors, people-based monitoring, stability in the policies of governing body. In the next step, the researcher established six new variables by mixing propositions and variables stated by specialists, that is- 32 variables which are based on the analytical model of the research. The researcher determined that the effect of these variables on the variable of generation of the professional sacred defense works, then determined the effect of all of them on reception and satisfaction of the addressees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Culture of Sacred Defense
  • Literature of Scared Defense
  • Works of Sacred Defense
  • Oral Culture
  • Policy-Making
  • Propagation