برجستگی منابع قدرت نرمِ ایران مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

این مقاله سعی دارد به بررسی عوامل و منابع قدرت نرم ایران در این سند حقوقی بپردازد. پس با بهره‌گیری از مطالعات اسنادی و روش تحلیل محتوای کمی به این سؤال پاسخ داده می‌شود که بیشترین برجستگی‌های منابع قدرت نرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است و شامل چه عواملی می‌شود؟یاقته‌های مقاله نشان می‌دهد که در این سند حقوقی منابع متعدد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و علمی مرتبط با قدرت نرم وجود دارد و در میان این عوامل، منابع فرهنگی از بیشترین فراوانی و برجستگی برخوردار است. در میان این منابع، ارزشهای معنوی، پاسداشت از حقوق انسانی- سیاسی، تأمین نیازهای اساسی مردم و آموزش صحیح و کاربردی از بیشتریت فراوانی و برجستگی برخوردار است که می‌تواند قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را ارتقا بخشد. علاوه بر این عوامل، منابع دیگری نظیر هویت اسلامی-ایرانی، استقلال فرهنگی و سیاسی، اعتقادات مذهبی، وفاق اجتماعی، سیاست خارجی، خودکفایی، محرومیت زدایی، تولید ملی و بهره‌گیری از علوم و فنون در قانون اساسی نیز امکان تولید قدرت نرم را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Highlight of Iran’s Soft Power Resources Case Study of the Constitution of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahammadjavad Ghoorbi
  • Aliakbar Jaafari
چکیده [English]

This article aims to survey resources and components on Iran’s soft power in this legal document. After utilizing documents and quantitative content analysis, the researcher aims to answer this question that ‘what are the most salient soft power resources in the constitution of Iran and what factors are involved in it?’ The results of this article show that there are different kinds of cultural, political, economical and scientific soft power resources in this legal document. Among these factors, cultural resources are the most salient and frequent ones. Among these resources, spiritual values, protection of political-humanistic rights, supplying the basic needs of people and correct applied education are the most salient and frequent ones that can promote the soft power of Islamic Republic of Iran. In addition to these factors, there are other resources, such as Islamic-Iranian identity, political and cultural independence, religious beliefs, social consensus, foreign policy, self-sufficiency, lifting the deprivation, national production and the utilization of science and techniques in the constitution can promote the possibility to produce soft power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sort Power
  • Constitution
  • Islamic Republic of Iran
  • Culture
  • Political Values
  • Economic
  • Knowledge