هدف‌گذاری فرهنگی و مدل مطلوب فعالیت فرهنگی در دانشگاه

نویسندگان

چکیده

یک فعال فرهنگی برای فعالیت نیازمند مدل‌ها و الگوهایی مدون است، اگر مدل و الگوی اسلامی در اختیار نداشته‌باشد، چه بسا از مدلهای رایجی استفاده کند که ساخته و پرداخته کارگاه‌های علم‌سازیِ فرهنگِ غربی است و غرب به خوبی از این محور حمله نرم خود را علیه فعالان تدارک دیده و مدل‌های آماده خویش را عرضه می‌کند. تحقیق حاضر به دنبال ارائه مدل مناسب برای فعالیت فرهنگی در دانشگاه است. با توجه به نوین بودن تحقیق در ارائه مدل نحوه صحیح فعالیت فرهنگی در دانشگاه، از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. داده‌های تحقیق حاضر با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با بیست و یک نفر از اساتید حوزوی و دانشگاهی و برگزاری چهار جلسه توفان فکری با حضور هفت نفر از فعالان دانشجویی فراهم شد، مؤلفه‌های اصلی در الگوها و نمونه‌های موفق و ناموفق فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه گردآوری و با استفاده از تجزیه‌وتحلیل مضمون (تِم) دسته‌بندی شد. از میان این مؤلفه‌ها مفهوم «عملیات فرهنگی» با معنای «مجموعه‌ای از اقدامات و فعالیت‌های منسجم و هماهنگ فرهنگی برای تحقق یک هدفِ عینیِ اجتماعی، که بر اساس شناخت محیط طراحی و اجرا می‌شود» تعریف و به‌عنوان مدل مطلوب فعالیت فرهنگی معرفی گردید. سپس جهت تبیین ابعاد مختلف موضوع، 34 تم فرعی استخراج شد و این مضامین در سه تم اصلی: «محورهای عملیات فرهنگی در دانشگاه»، «اهداف عملیات فرهنگی در دانشگاه» و «اصول حاکم بر عملیات فرهنگی در دانشگاه» دسته‌بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Targeting and Optimal Model of Cultural Activities at the University

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Ghaedali
  • Mahdi Aashoori
  • Reza Ali Karami
چکیده [English]

A cultural activist for his operation needed to the compiled and codified models, if he hasn't the Islamic model, he may use the commonly used models that have been made and modelzed in workshops of Western culture and the West attacks against activists as well as the soft war-based through the models and offer their as prepared models. This study seeks to provide an appropriate model for cultural activities at the university. According to the new research about the model properly cultural activities on campus, qualitative research method is used. Data of this study has been collected by conducting semi-structured interviews with twenty-one out of Hozavi (seminary) and university professors by holding brainstorming sessions attended by seven of the participant students. The main components of successful and unsuccessful models and patterns of cultural activities at the University have been collected and by using the Theme Model Analysis was classified. Among these components, the concept of "cultural activities" meaning "a set of cultural integrated, coordinated actions to achieve a social objective, which was designed and operated based on knowledge and recognition of the environment" and the definition of cultural activities have been introduced as a optimal model. Then, to explain different aspects of the issue 34 sub-themes were extracted and these themes were classified into three main themes of: "axis of cultural activities at the University," "targets of cultural activities at the University" and "principles of cultural activities at the University".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Culture Managemeant
  • Cultural Activity
  • Cultural Operation
  • University