بررسی عملکرد سازمان بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم (مورد مطالعه: استان لرستان)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به بررسی عملکرد سازمان بسیج دانشجویی با مطالعه موردی استان لرستان در مقابله با تهدیدات نرم می‌پردازد. برای بررسی این موضوع، فعالیت‌های فرهنگی، اعتقادی، سیاسی، علمی، مطالعاتی و پژوهشی بسیج دانشجویی این استان در مقابله با تهدیدات نرم مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای گردآوری اطلاعات در بخش نظری با بهره‌گیری از کتابخانه، اسناد و مدارک، ادبیات تحقیق تدوین گردیده و در بخش میدانی از تکنیک پرسشنامه براساس مقیاس طیف پنج گزینه‌ای "لیکرت" استفاده شده است. در این نوشتار، کل جامعه آماری 23928n= نفر از دانشجویان بسیجی، اساتید و کارکنان در حال فعالیت در بسیج دانشجویی دانشگاه‌های این استان بوده‌اند. حجم نمونه 239n= نفر بوده که تعداد 260 پرسشنامه توزیع و 243 عدد از آنها جمع‌آوری شد. از این تعداد نیز 5 پرسشنامه به علت نقص باطل و تنها 238 عدد مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. داده‌های حاصل از تحقیق براساس روش تحلیل محتوایی و به کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و در نتیجه‌گیری کلی می‌توان اینگونه بیان دشت که عملکرد این سازمان در همه فعالیت‌های فوق به استثنای فرهنگی، اعتقادی مناسب نبوده است که در این راستا پیشنهادهایی به مسئولین و دست‌اندرکاران ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Performance of University Students Basij Organization Confronting the Soft Threats (A Case Study of Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Bagher Valeyan
  • Mohammad Javad Sobhani Far
  • Behroz Shahbazi
چکیده [English]

This study examines the performance of Basij Organization for University Students confronting the soft threats as a case study of Lorestan Province. cultural, religious, political and scientific activities of (BOUS) have been evaluated confronting threats of soft war. To collect data at the theoretical section by library studies and documentation, the literature of the study has been developed in the field of technical and the scale of Likert's five-choice questionnaire is used. In this study, the total population is 23928 active members of (BOUS) and staff in Basij from the universities of this province. A sample of 239 active members have been chosen and 260 questionnaires were distributed among them. 243 persons who answed it, 5 of them were invalid, so only 238 questionnaires were analyzed. Data from research based on content analysis and SPSS software case was analyzed. The conclusions can be stated in this way that the performance of the organization in all mentioned activities except for the culture and belief is not appropriate. In this regard, some proposals have been presented to Officials in this area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basij Organization of University Students
  • Soft Threat