تحلیل عملیات روانی نظام سلطه مبتنی بر القاء در صنعت پویا نمایی (مورد مطالعه: سریال اژدها سواران)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی شده به تغییر رویه و راهبرد نظام سلطه از جنگ سخت به جنگ نرم و راهکارهای جدید استعمار جهت سلطه‌جویی بر ملت‌ها که از طریق صنعت پویانمایی و فیلم دنبال می‌شود به‌طور اعم، و به‌طور اخص به بررسی و ریشه‌یابی این راهبرد در پویانمایی "اژدها سواران" پرداخته شود. سلطه‌گران با سرمایه‌گذاری هنگفتی که در حوزه فیلم و پویانمایی برای کودکان فراهم کرده اند، آثار زیادی را به جهت سلطه‌جوئی و رواج و گسترش فرهنگ و تمدن غربی، روانه کشورهای دیگر ساخته‌اند. آنچه مبین ضرورت و اهمیت این تحقیق است، توجه به اثرات خوراک تصویری و رسانه‌ای است که کودکان ما طی سال‌ها در قالب این پویانمایی‌ها دریافت کرده و در ذهن آنها باقی مانده و باعث تغییر باورهای آنان می‌شود. سؤال این است که چه عواملی در پویانمایی اژدهاسواران مبین تغییر رویه نظام سلطه از جنگ سخت به جنگ نرم است؟ و نظام سلطه از تغییر راهبرد خود از جنگ سخت به جنگ نرم در پویانمایی اژدهاسواران چه سودی می‌برد؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نظام سلطه با یک طرح و فلسفه از قبل طراحی‌شده، در قالب پویانمایی مذکور و سریال‌های مشابه که به کودکان عرضه می‌دارد، بدنبال به تسخیر درآوردن قلبها و ذهنهای کودکان است تا از این طریق به سلطه‌جویی خود بر ملت‌ها ادامه دهد. سلطه‌گران راهبرد خود را از جنگ سخت به جنگ نرم و در قالب تولید آثار پویانمایی تغییر داده‌اند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و تحلیل اهداف نظام سلطه در قالب پویانمایی ذکر شده است. به این منظور از روش تحقیق توصیفی-تحلیل محتوا استفاده شده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و مشاهده بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Psychological Operations of Domination System Based on the Induction in the Animation Industry (Case Study the Show Dragon Riders)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Loni
  • Mohssen Marasy
چکیده [English]

In this article we have tried to study the changes of approach and strategy from the colonial war (hard war) to the soft war and new strategies for domination over the nations that were taken place through the animation and film industry in general and in particular through seeking the roots of this strategy in animation "Dragon Rider". Domineering powers which have heavily invested in the field of film and animation for children, they have sent other countries lots of their products for their aggression manors and to spread the Western culture and civilization through them. Importance of this research is: the attention of our children to the impacts of video products that have received through these dominations for many years and remain in their minds and cause them to change their beliefs. The question is: what factors in Dragon Riders animation indicate the shift of domination from the hard to the soft war? And what benefits are there for the domineering power to change its strategy from fighting over the soft war in animation dragon riders? The results show that the domination system with a pre-designed plan and philosophy in terms of the animation and similar shows that are offered to children, trying to capture the hearts and minds of children to continue its domination against the nations. So, domineering powers have changed their strategy from the hard war to the soft war through the production of animation and films. The aim of this study is to recognize and analyze the purposes of domination in the mentioned animation. For this reason, we have used a descriptive – content analysis theory and the method of data collecting is library and observation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stratgy
  • Arrogant Power
  • Animation
  • Soft War
  • Temptation
  • Psycholgical Operation