تدوین الگوی تربیت جهادی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

نویسندگان

چکیده

موفقیت هر سازمان تربیتی و آموزشی از جمله دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، در راستای تحقق اهداف تربیتی و آموزشی، در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی کارآمد، منسجم و پویا است. از این رو پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی تربیت جهادی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، از طریق شناسایی، ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود، در این دانشگاه صورت گرفته است. مهم‌ترین سؤالی که نتایج این پژوهش را به خود معطوف کرده، این است که الگوی تربیت جهادی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بایستی چگونه باشد؟ در این پژوهش از روش کمی (توصیفی، پیمایشی) بهره‌گیری شده و جامعه آماری آن شامل تعداد60 نفر از مدیران و فرماندهان صاحب‌نظر در این زمینه در دانشگاه است. بنابراین، روش انتخاب نمونه تحقیق، هدف‌مند بوده است. جهت گردآوری داده‌ها از روش میدانی و اسنادی استفاده شده و ابزار گردآوری داده‌ها در روش میدانی، پرسش‌نامه و در روش اسنادی، بررسی مبانی نظری و بررسی مستندات بوده است. در تحلیل داده‌ها از روش کمّی (آمار توصیفی و استنباطی) استفاده شده که در نهایت، نتیجه‌ای که از این پژوهش به دست آمده، ارائه الگوی تربیت جهادی دانشجویان در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Compile a Model for the Jihadi Training of Imam Hossein (as) University of Officer and Guard Training students

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Salmanpour Siavoshi
  • Abbas Ali Salmani
چکیده [English]

The success of any educational institutions including the University of Imam Hossein (as) of Officer and Guard Training, fulfilling the educational goals depends on having an education system more efficient, coherent and dynamic. For this reason, the study aims to achieve an educational model of (Jihadi education) the students of Imam Hossein (as) Officer and Guard training University based on Jihadi education, through the identification, evaluation and analysis of the existing situation that have been used at the university. The most important question of this study which has drawn it to the results of the study is "how should be the model of Jihadi education for students of Officer and Guard Training University of Imam Hussein (as)"? In this study, quantitative (descriptive- survey) is applied and population included 60 executives and experts in this field of university. Therefore, the sample of the study is the targeted one. For the collection of Data, we used the field and the document methods and also in this field of study, the instruments for data collection are questionnaire and documentary study of literature and documentation review. In data analysis we used quantitative methods (descriptive and inferential statistics). In the end, results from this study led us to an educational model for Jihadi education for the students of Imam Hossein (as) Officer and Guard training University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Jihad
  • Jihadi Training